论语二十篇目录

学而篇 为政篇 八佾篇 里仁篇 公冶长篇 雍也篇 述而篇 泰伯篇 子罕篇 乡党篇 先进篇 颜渊篇 子路篇 宪问篇 卫灵公篇 季氏篇 阳货篇 微子篇 子张篇 尧曰篇

热门搜索词:论语七则论语六则论语三则论语下载论语八则论语全文论语杂谈论语注音版论语节选
您的当前位置:论语网 > 论语杂谈 >

论语先进篇第十一注音版

时间:2020-05-05 13:06:53 编辑:论语网

  lúnxiānjìnpiānshízhùyīnbǎn

 11·1、 yuē :“ xiānjìnyuè  rén ; hòujìnyuè  jūn  yòngzhī  cóngxiānjìn 。”

 11·2、 yuē :“ cóngchén  càizhě  jiēmén 。”

 11·3、 xíng  yányuān  mǐnqiān  rǎnniú  zhònggōng  yán  zǎi  gòng  zhèngshì  rǎnyǒu    wénxué  yóu  xià 

 11·4、 yuē :“ huífēizhùzhě  yánsuǒshuō 。”

 11·5、 yuē :“ xiàozāi  mǐnqiān ! rénjiānkūnzhīyán 。”

 11·6、 nánróngsān  báiguī ”, kǒngxiōngzhīzhī 

 11·7、 kāngwèn :“ shúwéihàoxué ?” kǒngduìyuē :“ yǒuyánhuízhěhàoxué  xìngduǎnmìng ! jīnwáng 。”

 11·8、 yányuān  yánqǐngzizhīchēwéizhīguǒ  yuē :“ cáicái  yán    yǒuguānérguǒ  xíngwéizhīguǒ  cóngdàizhīhòu  xíng 。”

 11·9、 yányuān  yuē :“  ! tiānsàng ! tiānsàng !”

 11·10、 yányuān  zhītòng  cóngzhěyuē :“ tòng !” yuē :“ yǒutòng ? fēirénzhīwèitòngérshéiwéi ?”

 11·11、 yányuān  ménrénhòuzàngzhī  yuē :“  。” ménrénhòuzàngzhī  yuē :“ huíshìyóu  deshìyóu  fēi  èrsān 。”

 11·12、 wènshìguǐshén  yuē :“ wèinéngshìrén  yānnéngshìguǐ ?” yuē :“ gǎnwèn 。” yuē :“ wèizhīshēng  yānzhī?”

 11·13、 mǐnshì  yínyín ;   hángháng ; rǎnyǒu  gòng  kǎnkǎn   。“ ruòyóu  rán。”

 11·14、 rénwéicháng  mǐnqiānyuē :“ réngjiùguàn  zhī ? gǎizuò ?” yuē :“ rényán  yányǒuzhòng。”

 11·15、 yuē :“ yóuzhīwéiqiūzhīmén ?” ménrénjìngzi  yuē :“ yóushēngtáng  wèishì 。”

 11·16、 gòngwèn :“ shīshāngshúxián ?” yuē :“ shīguò  shāng 。” yuē :“ ránshī ?” yuē :“ guòyóu 。”

 11·17、 shìzhōugōng  érqiúwèizhīliǎnérzhī  yuē :“ fēi  xiǎozimíngérgōngzhī 。”

 11·18、 chái  cān  shī  yóuyàn 

 11·19、 yuē :“ huíshù ? kōng  shòumìng  érhuòzhíyān  亿zhōng 。”

 11·20 zhāngwènshànrénzhīdào  yuē :“ jiàn  shì 。”

 11·21、 yuē :“ lùnshì  jūnzhě ? zhuāngzhě ?”

 11·22、 wèn :“ wénxíngzhū ?” yuē :“ yǒuxiōngzài  zhīwénxíngzhī ?” rǎnyǒuwèn :“ wénxíngzhū ?” yuē :“ wénxíngzhī 。” gōng西huáyuē :“ yóuwèn  wénxíngzhū ’, yuē :‘ yǒuxiōngzài ’, qiúwèn  wénxíngzhū’, yuē :‘ wénxíngzhī ’。 chìhuò  gǎnwèn 。” yuē :“ qiú退tuì  jìnzhī ; yóujiānrén  退tuìzhī 。”

 11·23、 wèikuāng  yányuānhòu  yuē :“ wéi 。” yuē :“ zài  huígǎn ?”

 11·24、 ziránwèn :“ zhòngyóu  rǎnqiúwèichén ?” yuē :“ ziwéizhīwèn  céngyóuqiúzhīwèn  suǒwèichénzhě  dàoshìjūn  zhǐ  jīnyóuqiú  wèichén 。” yuē :“ ráncóngzhīzhě ?” yuē :“ shìjūn cóng 。”

 11·25、 使shǐzigāowéifèizǎi  yuē :“ zéirénzhī 。” yuē :“ yǒumínrényān  yǒushèyān  shū  ránhòuwéixué ?” yuē :“ shìènìngzhě 。”

 11·26、   céng  rǎnyǒu  gōng西huáshìzuò  yuē :“ chángěr    yuē :‘ zhī!’ huòzhīěr  zāi ?” shuàiěrérduìyuē :“ qiānshèngzhīguó  shèguózhījiān  jiāzhīshī  yīnzhījǐn ; yóuwéizhī  sānnián  使shǐyǒuyǒng  qiězhīfāng 。” shěnzhī 。“ qiú ! ěr ?” duìyuē :“ fāngliùshí  liùshí  qiúwéizhī  sānnián  使shǐmín  yuè  jūn 。”“ chì ! ěr ?” duìyuē :“ fēi yuēnéngzhī  yuànxuéyān  zōngmiàozhīshì  huìtóng  duānzhāng  yuànwéixiǎoxiāngyān 。”“ diǎn ! ěr ?”   kēngěr  shèérzuò  duìyuē :“ sānzhězhīzhuàn 。” yuē :“ shāng ? yánzhì 。” yuē :“ chūnzhě  chūnchéng  guànzhěliùrén  tóngliùrén    fēng  yǒngérguī 。” kuìrántànyuē :“ diǎn !” sānzhěchū  cénghòu  céngyuē :“ sānzhězhīyán ?” yuē :“ yánzhì 。” yuē :“ shěnyóu ?” yuē :“ wèiguó  yánràng  shìshěnzhī 。”“ wéiqiúfēibāng ?”“ ānjiànfāngliùshíliùshíérfēibāngzhě ?”“ wéichìfēibāng ?”“ zōngmiàohuìtóng  fēizhūhóuér ? chìwéizhīxiǎo  shúnéngwéizhī ?”
论语其他章节
Copyright © 2018-2019 论语网