导航

论语先进篇第十一注音版

lún·xiānjìnpiān
yuē:“xiānjìnyuèrén;hòujìnyuèjūnyòngzhīcóngxiānjìn。”
yuē:“cóngchéncàizhějiēmén。”
xíngyányuānmǐnqiānrǎnniúzhònggōngyánzǎigòngzhèngshìrǎnyǒuwénxuéyóuxià
yuē:“huífēizhùzhěyánsuǒshuō。”
yuē:“xiàozāimǐnqiān!rénjiānkūnzhīyán。”
nánróngsānbáiguīkǒngxiōngzhīzhī
kāngwèn:“shúwéihàoxué?”kǒngduìyuē:“yǒuyánhuízhěhàoxuéxìngduǎnmìngjīn。”
yányuānyánqǐngzizhīchēwéizhīguǒyuē:“cáicáiyányǒuguānérguǒxíngwéizhīguǒcóngdàizhīhòuxíng。”
yányuānyuē:“!tiānsàng!tiānsàng!”
yányuānzhītòngcóngzhěyuē:“tòng!”yuē:“yǒutòng?fēirénzhīwèitòngérshéiwéi?”
yányuānménrénhòuzàngzhīyuē:“。”ménrénhòuzàngzhīyuē:“huíshìyóushìyóufēièrsān!”
wènshìguǐshényuē:“wèinéngshìrényānnéngshìguǐ?”,yuē:“gǎnwèn。”yuē:“wèizhīshēngyānzhī?”
mǐnshìyínyín;hángháng;rǎnyǒugòngkǎnkǎn。“ruòyóurán。”
rénwéichángmǐnqiānyuē:“réngjiùguànzhī?gǎizuò?”yuē:“rényányányǒuzhòng。”
yuē:“yóuzhīwéiqiūzhīmén?”ménrénjìngyuē:“yóushēngtángwèishì。”
gòngwèn:“shīshāngshúxián?”yuē:“shīguòshāng。”yuē:“ránshī?”yuē:“guòyóu。”
shìzhōugōngérqiúwèizhīliǎnérzhīyuē:“fēixiǎozimíngérgōngzhī。”
cháicānshīyóuyàn
yuē:“huíshùkōngshòumìngérhuòzhíyān亿zhōng。”
zhāngwènshànrénzhīdàoyuē:“jiànshì。”
yuē:“lùnshìjūnzhězhuāngzhě?”
wèn:“wénxíngzhū?”yuē:“yǒuxiōngzàizhīwénxíngzhī?”rǎnyǒuwèn:“wénxíngzhū?”yuē:“wénxíngzhī。”gōng西huáyuē:“yóuwèn:“wénxíngzhū?”yuē:‘yǒuxiōngzài’;qiúwèn:‘wénxíngzhū’。yuēwénxíngzhī’。chìhuògǎnwèn。”yuē:“qiú退tuìjìnzhī;yóujiānrén退tuìzhī。”
wèikuāngyányuānhòuyuē:“wéi!”yuē:“zàihuígǎn!”
ziránwèn:“zhòngyóurǎnqiúwèichén?”yuē:“wéizhīwèncéngyóuqiúzhīwènsuǒwèichénzhědàoshìjūnzhǐjīnyóuqiúwèichén。”yuē:“ráncóngzhīzhě?”yuē:“shìjūncóng。”
使shǐzigāowéifèizǎiyuē:“zéirénzhī。”yuē:“yǒumínrényānyǒushèyānshūránhòuwéixué。”yuē:“shìènìngzhě。”
céngrǎnyǒugōng西huáshìzuòyuē:“chángěryuēzhīhuòzhīěrzāi?”shuàiěrérduìyuē:“qiānshèngzhīguóshèguózhījiānjiāzhīshīyīnzhījǐnyóuwèizhīsānnián使shǐyǒuyǒngqiězhīfāng。”shěnzhī。“qiúěr?”duìyuē:“fāngliùshíliùshíqiúwèizhīsānnián使shǐmínyuèjūn。”“chì!ěr?”duìyuē:“fēiyuēnéngzhīyuànxuéyānzōngmiàozhīshìhuìtóngduānzhāngyuànwéixiǎoxiāngyān。”“diǎněr?”kēngěrshèérzuòduìyuē:“sānzhězhīzhuàn。”yuē:“shāng?yánzhì。”yuē:“chūnzhěchūnchéngguànzhěliùréntóngliùrénfēngyǒngérguī。”kuìrántànyuē:“diǎn!”sānzhěchūcénghòucéngyuē:“sānzhězhīyán?”yuē:“yánzhì。”yuē:“shěnyóu?”yuē:“wèiguóyánràngshìshěnzhī。”“wéiqiúfēibāng?”“ānjiànfāngliùshíliùshíérfēibāngzhě?”“wéichìfēibāng?”“zōngmiàohuìtóngfēizhūhóuér?chìwèizhīxiǎoshúnéngwéizhī?”
更新时间:2022-08-02 21:43:06
转载请注明原文链接:http://www.lunyu8.cn/11/569.html

论语网