论语二十篇目录

学而篇 为政篇 八佾篇 里仁篇 公冶长篇 雍也篇 述而篇 泰伯篇 子罕篇 乡党篇 先进篇 颜渊篇 子路篇 宪问篇 卫灵公篇 季氏篇 阳货篇 微子篇 子张篇 尧曰篇

热门搜索词:论语七则论语六则论语三则论语下载论语八则论语全文论语杂谈论语注音版论语节选
您的当前位置:论语网 > 论语杂谈 >

论语雍也篇第六注音版

时间:2020-05-05 13:07:02 编辑:论语网

  lúnyōngpiānliùzhùyīnbǎn

 6·1、 yuē :“ yōng使shǐnánmiàn 。”

 6·2、 zhònggōngwènzisāngzi  yuē :“   jiǎn 。” zhònggōngyuē :“ jìngérxíngjiǎn  línmín   ? jiǎnérxíngjiǎn  nǎijiǎn ?” yuē :“ yōngzhīyánrán 。”

 6·3、 āigōngwèn :“ shúwéihàoxué ?” kǒngduìyuē :“ yǒuyánhuízhěhàoxué  qiān  èrguò  xìngduǎnmìng  jīnwáng  wèiwénhàoxuézhě 。”

 6·4、 huá使shǐ  rǎnziwéiqǐng  yuē :“ zhī 。” qǐng  yuē :“ zhī 。” rǎnzizhībǐng  yuē :“ chìzhīshì  chéngféi  qīngqiú  wénzhī  jūnzhōu 。”

 6·5、 yuánwéizhīzǎi  zhījiǔbǎi    yuē :“  ! ěrlínxiāngdǎng !”

 6·6、 wèizhònggōngyuē :“ niúzhī qiějiǎo  suīyòng  shānchuānshèzhū ?”

 6·7、 yuē :“ huí  xīnsānyuèwéirén  yuèzhìyānér 。”

 6·8、 kāngwèn :“ zhòngyóu使shǐcóngzhèng ?” yuē :“ yóuguǒ  cóngzhèngyǒu  yuē :“ 使shǐcóngzhèng ?” yuē :“   cóngzhèngyǒu ?” yuē :“ qiú使shǐcóngzhèng ?” yuē :“ qiú  cóngzhèngyǒu ?”

 6·9、 shì使shǐmǐnqiānwéifèizǎi  mǐnqiānyuē :“ shànwèiyān ! yǒuzhě  zàiwènshàng 。”

 6·10、 niúyǒu  wènzhī  yǒuzhíshǒu  yuē :“ wángzhī  mìng ! rénéryǒu ! rénéryǒu!”

 6·11、 yuē :“ xiánzāi  huí ! dānshí  piáoyǐn  zàilòuxiàng  rénkānyōu  huígǎi  xiánzāi  huí !”

 6·12、 rǎnqiúyuē :“ fēishuōzizhīdào   。” yuē :“ zhě  zhōngdàoérfèi  jīnhuà 。”

 6·13、 wèizixiàyuē :“ wéijūn ! wéixiǎorén !”

 6·14、 yóuwéichéngzǎi  yuē :“ derényāněr ?” yuē :“ yǒutántáimièmíngzhě  xíngyóujìng  fēigōngshì  wèichángzhìyǎnzhīshì 。”

 6·15、 yuē :“ mèngzhīfǎn  bēnér殿diàn  jiāngmén    yuē :‘ fēigǎnhòu  jìn 。’”

 6·16、 yuē :“ yǒuzhùhuànzhīnìng  éryǒusòngcháozhīměi  nánmiǎnjīnzhīshì !”

 6·17、 yuē :“ shéinéngchūyóu ? yóudào ?”

 6·18、 yuē :“ zhìshèngwén  wénshèngzhìshǐ  wénzhìbīnbīn  ránhòujūn 。”

 6·19、 yuē :“ rénzhīshēngzhí  wǎngzhīshēngxìngérmiǎn 。”

 6·20 yuē :“ zhīzhīzhěhàozhīzhě  hàozhīzhězhīzhě 。”

 6·21、 yuē :“ zhōngrénshàng  shàng ; zhōngrénxià  shàng 。”

 6·22、 fánchíwènzhī  yuē :“ mínzhī  jìngguǐshénéryuǎnzhī  wèizhī 。” wènrén  yuē :“ rénzhěxiānnánérhòuhuò  wèirén 。”

 6·23、 yuē :“ zhīzhěshuǐ  rénzhěshān  zhīzhědòng  rénzhějìng  zhīzhě  rénzhě寿shòu 。”

 6·24、 yuē :“ biàn  zhì ; biàn  zhìdào 。”

 6·25、 yuē :“   zāi ! zāi !”

 6·26、 zǎiwènyuē :“ rénzhě  suīgàozhīyuē :‘ jǐngyǒurényān 。’ cóngzhī ?” yuē :“ wéirán ? jūnshì xiàn ;   wǎng 。”

 6·27、 yuē :“ jūnxuéwén  yuēzhī  pàn !”

 6·28、 jiànnánzi  shuō  shǐzhīyuē :“ suǒfǒuzhě  tiānyànzhī ! tiānyànzhī !”

 6·29、 yuē :“ zhōngyōngzhīwéi  zhì ! mínxiānjiǔ 。”

 6·30 gòngyuē :“ yǒushīmínérnéngzhòng   ? wèirén ?” yuē :“ shìrén ! shèng ? yáoshùnyóubìngzhū ! rénzhě  érrén  érrén  néngjìn  wèirénzhīfāng 。”
论语其他章节
Copyright © 2018-2019 论语网