搜索
导航

论语雍也篇第六注音版

lún·yōngpiān
yuē:“yōng使shǐnánmiàn。”
zhònggōngwènzisāngziyuē:“jiǎn。”zhònggōngyuē:“jìngérxíngjiǎnlínmín?jiǎnérxíngjiǎnnǎijiǎn?”yuē:“yōngzhīyánrán。”
āigōngwèn:“shúwéihàoxué?”kǒngduìyuē:“yǒuyánhuízhěhàoxuéqiānèrguòxìngduǎnmìngjīnwèiwénhàoxuézhě。”
huá使shǐrǎnziwèiqǐngyuē:“zhī。”qǐngyuē:“zhī。”rǎnzizhībǐngyuē:“chìzhīshìchéngféiqīngqiúwénzhījūnzhōu。”
yuánwéizhīzǎizhījiǔbǎiyuē:“ěrlínxiāngdǎng!”
wèizhònggōngyuē:“niúzhīxīngqiějiǎosuīyòngshānchuānshèzhū?”
yuē:“huíxīnsānyuèwéirényuèzhìyānér。”
kāngwèn:“zhòngyóu使shǐcóngzhèng?”yuē:“yóuguǒcóngzhèngyǒu?”yuē:“使shǐcóngzhèng?”yuē:“cóngzhèngyǒu?”yuē:“qiú使shǐcóngzhèng?”yuē:“qiúcóngzhèngyǒu?”
shì使shǐmǐnqiānwéizǎimǐnqiānyuē:“shànwèiyānyǒuzhězàiwènshàng。”
niúyǒuwènzhīyǒuzhíshǒuyuē:“wángzhīmìng!rénéryǒu!rénéryǒu!”
yuē:“xiánzāihuí!dānpiáoyǐnzàilòuxiàngrénkānyōuhuígǎixiánzāihuí!”
rǎnqiúyuē:“fēiyuèzizhīdào。”yuē:“zhězhōngdàoérfèijīnhuà。”
wèizixiàyuē:“wéijūnwéixiǎorén。”
yóuwéichéngzǎiyuē:“derényāněr?”yuē:“yǒutántáimièmíngzhěxíngyóujìngfēigōngshìwèichángzhìyǎnzhīshì。”
yuē:“mèngzhīfǎnbēnér殿diànjiāngményuē:‘fēigǎnhòujìn。’”
yuē:“yǒuzhùtuózhīnìngéryǒusòngcháozhīměinánmiǎnjīnzhīshì。”
yuē:“shéinéngchūyóu?yóudào?”
yuē:“zhìshèngwénwénshèngzhìshǐwénzhìbīnbīnránhòujūn。”
yuē:“rénzhīshēngzhíwǎngzhīshēngxìngérmiǎn。”
yuē:“zhīzhīzhěhàozhīzhě;hàozhīzhězhīzhě。”
yuē:“zhōngrénshàngshàng;zhōngrénxiàshàng。”
fánchíwènzhìyuē:“mínzhījìngguǐshénéryuǎnzhīwèizhì。”wènrényuē:“rénzhěxiānnánérhòuhuòwèirén。”
yuē:“zhìzhěyàoshuǐrénzhěyàoshānzhìzhědòngrénzhějìngzhìzhěrénzhě寿shòu。”
yuē:“biànzhìbiànzhìdào。”
yuē:“zāi!zāi!”
zǎiwènyuē:“rénzhěsuīgàozhīyuē:‘jǐngyǒurényān。’cóngzhī?”yuē:“wéirán?jūnshìxiàn;wǎng。”
yuē:“jūnxuéwényuēzhīpàn。”
jiànnánziyuèshǐzhīyuē:“suǒfǒuzhětiānyànzhī!tiānyànzhī!”
yuē:“zhōngyōngzhīwéizhì!mínxiǎnjiǔ。”
gòngyuē:“yǒushīmínérnéngzhòng?wèirén?”yuē:“shìrénshèng!yáoshùnyóubìngzhū!rénzhěérrénérrénnéngjìnwèirénzhīfāng。”
更新时间:2023-02-12 12:03:57
转载请注明原文链接:http://www.lunyu8.cn/11/564.html

论语网 - 国学经典《论语》阅读平台