论语二十篇目录

学而篇 为政篇 八佾篇 里仁篇 公冶长篇 雍也篇 述而篇 泰伯篇 子罕篇 乡党篇 先进篇 颜渊篇 子路篇 宪问篇 卫灵公篇 季氏篇 阳货篇 微子篇 子张篇 尧曰篇

热门搜索词:论语七则论语六则论语三则论语下载论语八则论语全文论语杂谈论语注音版论语节选
您的当前位置:论语网 > 论语杂谈 >

论语为政篇第二注音版

时间:2020-05-05 13:08:21 编辑:论语网

  lúnwéizhèngpiānèrzhùyīnbǎn

 2·1、 yuē :“ wéizhèng , běichén , suǒérzhòngxīnggòngzhī 。”

 2·2、 yuē :“《 shī 》 sānbǎi , yánzhī , yuē :‘  。’”

 2·3、 yuē :“ dàozhīzhèng , zhīxíng , mínmiǎnérchǐ ; dàozhī , zhī , yǒuchǐqiě 。”

 2·4、 yuē :“ shíyǒuérzhìxué , sānshíér , shíérhuò , shíérzhītiānmìng , liùshíérěrshùn , shíércóngxīnsuǒ ,  。”

 2·5、 mèngziwènxiào 。 yuē :“ wéi 。” fánchí , gàozhīyuē :“ mèngsūnwènxiào , duìyuē , wéi 。” fánchíyuē :“ wèi ?” yuē :“ shēng , shìzhī ;  , zàngzhī , zhī 。”

 2·6、 mèngwènxiào 。 yuē :“ wéizhīyōu 。”

 2·7、 yóuwènxiào 。 yuē :“ jīnzhīxiàozhě , shìwèinéngyǎng 。 zhìquǎn , jiēnéngyǒuyǎng ; jìng , bié ?”

 2·8、 xiàwènxiào 。 yuē :“ nán 。 yǒushì , láo ; yǒujiǔshí , xiānshēngzhuàn , céngshìwéixiào ?”

 2·9、 yuē :“ huíyánzhōng , wéi ,  。 退tuìérshěng ,  , huí 。”

 2·10、 yuē :“ shìsuǒ , guānsuǒyóu , chásuǒān 。 rényānsōuzāi ? rényānsōuzāi ?”

 2·11、 yuē :“ wēnérzhīxīn , wéishī 。”

 2·12、 yuē :“ jūn 。”

 2·13、 gòngwènjūn 。 yuē :“ xiānxíngyánérhòucóngzhī 。”

 2·14、 yuē :“ jūnzhōuér , xiǎorénérzhōu 。”

 2·15、 yuē :“ xuéérwǎng , érxuédài 。”

 2·16、 yuē :“ gōngduān , hài 。”

 2·17、 yuē :“ yóu ! huìzhīzhī ! zhīzhīwéizhīzhī , zhīwéizhī , shìzhī 。”

 2·18、 zhāngxuégān 。 yuē :“ duōwénquē , shènyán , guǎyóu 。 duōjiànquèdài , shènxíng , guǎhuǐ 。 yánguǎyóu , xíngguǎhuǐ , zàizhōng 。”

 2·19、 āigōngwènyuē :“ wéimín ?” kǒngduìyuē :“ zhícuòzhūwǎng , mín ; wǎngcuòzhūzhí , mín。”

 2·20 kāngwèn :“ 使shǐmínjìng 、 zhōngquàn , zhī ?” yuē :“ línzhīzhuāng , jìng ; xiào , zhōng ; shànérjiàonéng , quàn 。”

 2·21、 huòwèikǒngyuē :“ wèizhèng ?” yuē :“《 shū 》 yún :‘ xiào ! wéixiào , yǒuxiōng , shīyǒuzhèng 。’ shìwéizhèng , wéiwéizhèng ?”

 2·22、 yuē :“ rénérxìn , zhī 。 chē , xiǎochēyuè , xíngzhīzāi ?”

 2·23、 zhāngwèn :“ shíshìzhī ?” yuē :“ yīnyīnxià , suǒsǔn , zhī ; zhōuyīnyīn , suǒsǔn , zhī 。 huòzhōuzhě , suībǎishì , zhī 。”

 2·24、 yuē :“ fēiguǐérzhī , chǎn 。 jiànwéi , yǒng 。”

论语其他章节
Copyright © 2018-2019 论语网