论语二十篇目录

学而篇 为政篇 八佾篇 里仁篇 公冶长篇 雍也篇 述而篇 泰伯篇 子罕篇 乡党篇 先进篇 颜渊篇 子路篇 宪问篇 卫灵公篇 季氏篇 阳货篇 微子篇 子张篇 尧曰篇

热门搜索词:论语七则论语六则论语三则论语下载论语八则论语全文论语杂谈论语注音版论语节选
您的当前位置:论语网 > 论语杂谈 >

论语泰伯篇第八注音版

时间:2020-05-05 13:06:59 编辑:论语网

  lúntàipiānzhùyīnbǎn

 8·1、 yuē :“ tài  wèizhì  sāntiānxiàràng  mínérchēngyān 。”

 8·2、 yuē :“ gōngérláo  shènér  yǒngérluàn  zhíérjiǎo  jūnqīn  mínxīngrén ; jiù  míntōu 。”

 8·3、 zēngyǒu  zhàoményuē :“  ! shǒu !《 shī  yún :‘ zhànzhànjīngjīng  línshēnyuān  bīng 。’ érjīnérhòu  zhīmiǎn ! xiǎozi !”

 8·4、 zēngyǒu  mèngjìngziwènzhī  zēngyányuē :“ niǎozhījiāng  míngāi ; rénzhījiāng  yánshàn  jūnsuǒguìdàozhěsān  dòngróngmào  yuǎnbàomàn ; zhèngyán  jìnxìn ; chū  yuǎnbèi  biāndòuzhīshì  yǒucún 。”

 8·5、 zēngyuē :“ néngwènnéng  duōwènguǎ ; yǒuruò  shíruò  fànérjiào  zhěyǒuchángcóngshì 。”

 8·6、 zēngyuē :“ tuōliùchǐzhī  bǎizhīmìng  línjiéérduó  jūnrén ? jūnrén 。”

 8·7、 zēngyuē  shìhóng  rènzhòngérdàoyuǎn  rénwéirèn  zhòng ? érhòu  yuǎn ?”

 8·8、 yuē :“ xīngshī    chéng 。”

 8·9、 yuē :“ mín使shǐyóuzhī  使shǐzhīzhī 。”

 8·10、 yuē :“ hǎoyǒngpín  luàn  rénérrén  zhīshèn  luàn 。”

 8·11、 yuē :“ yǒuzhōugōngzhīcáizhīměi  使shǐjiāoqiělìn  guān 。”

 8·12、 yuē :“ sānniánxué  zhì   。”

 8·13、 yuē :“ xìnhàoxué  shǒushàndào  wēibāngrén  luànbāng  tiānxiàyǒudàojiàn  dàoyǐn  bāngyǒudào  pínqiějiànyān  chǐ  bāngdào  qiěguìyān  chǐ 。”

 8·14、 yuē :“ zàiwèi  móuzhèng 。”

 8·15、 yuē :“ shīzhìzhīshǐ ,《 guān  zhīluàn  yángyángyíngěrzāi !”

 8·16、 yuē :“ kuángérzhí  dòngéryuàn  kōngkōngérxìn  zhīzhī 。”

 8·17、 yuē :“ xué  yóukǒngshīzhī 。”

 8·18、 yuē :“ wēiwēi  shùn  zhīyǒutiānxià  éryān !”

 8·19、 yuē :“ zāiyáozhīwéijūn ! wēiwēi ! wéitiānwéi  wéiyáozhī  dàngdàng ! mínnéngmíngyān  wēiwēiyǒuchénggōng ! huànyǒuwénzhāng !”

 8·20 shùnyǒuchénrénértiānxiàzhì  wángyuē :“ yǒuluànchénshírén 。” kǒngyuē :“ cáinán  rán ? táng  zhī  wéishèng  yǒurényān  jiǔrénér  sānfēntiānxiàyǒuèr  shìyīn  zhōuzhī  wèizhì 。”

 8·21、 yuē :“   jiànrán  fēiyǐnshíérzhìxiàoguǐshén  èérzhìměimiǎn  bēigōngshìérjìngōu   jiànrán 。”
论语其他章节
Copyright © 2018-2019 论语网