论语二十篇目录

学而篇 为政篇 八佾篇 里仁篇 公冶长篇 雍也篇 述而篇 泰伯篇 子罕篇 乡党篇 先进篇 颜渊篇 子路篇 宪问篇 卫灵公篇 季氏篇 阳货篇 微子篇 子张篇 尧曰篇

热门搜索词:论语七则论语六则论语三则论语下载论语八则论语全文论语杂谈论语注音版论语节选
您的当前位置:论语网 > 论语杂谈 >

论语述而篇第七注音版

时间:2020-05-05 13:07:01 编辑:论语网

  lúnshùérpiānzhùyīnbǎn

 7·1、 yuē :“ shùérzuò  xìnérhào  qièlǎopéng 。”

 7·2、 yuē :“ érshízhī  xuééryàn  huìrénjuàn  yǒuzāi ?”

 7·3、 yuē :“ zhīxiū  xuézhījiǎng  wénnéng  shànnénggǎi  shìyōu 。”

 7·4、 zhīyàn  shēnshēn  yāoyāo 

 7·5、 yuē :“ shènshuāi ! jiǔmèngjiànzhōugōng 。”

 7·6、 yuē :“ zhìdào    rén  yóu 。”

 7·7、 yuē :“ xíngshùxiūshàng  wèichánghuìyān 。”

 7·8、 yuē :“ fèn  fěi  sānfǎn   。”

 7·9、 shíyǒusàngzhězhī  wèichángbǎo 

 7·10、 shì   

 7·11、 wèiyányuānyuē :“ yòngzhīxíng  shèzhīcáng  wéiěryǒushì !” yuē :“ xíngsānjūn  shéi ?” yuē :“ bàopíng  érhuǐzhě    línshìér  hǎomóuérchéngzhě 。”

 7·12、 yuē :“ érqiú  suīzhíbiānzhīshì  wéizhī  qiú  cóngsuǒhǎo 。”

 7·13、 zhīsuǒshèn    zhàn   

 7·14、 zàiwén  sháo 》, sānyuèzhīròuwèi  yuē :“ wéizhīzhì 。”

 7·15、 rǎnyǒuyuē :“ wéiwèijūn ?” gòngyuē :“ nuò  jiāngwènzhī 。”   yuē :“   shūrén ?” yuē:“ zhīxiánrén 。” yuē :“ yuàn ?” yuē :“ qiúrénérrén  yòuyuàn ?” chū  yuē :“ wéi 。”

 7·16、 yuē :“ fànshūshíyǐnshuǐ  gōngérzhěnzhī  zàizhōng  érqiěguì  yún 。”

 7·17、 yuē :“ jiāshùnián  shíxué   》, guò 。”

 7·18、 suǒyán ,《 shī 》、《 shū 》、 zhíxíng  jiēyán 

 7·19、 gōngwènkǒng  duì  yuē :“ yuē  wéirén  fènwàngshí  wàngyōu  zhīlǎozhījiāngzhìyúněr 。”

 7·20 yuē :“ fēishēngérzhīzhīzhě  hào  mǐnqiúzhīzhě 。”

 7·21、   guài    luàn  shén 

 7·22、 yuē :“ sānrénxíng  yǒushīyān ; shànzhěércóngzhī  shànzhěérgǎizhī 。”

 7·23、 yuē :“ tiānshēng  héng  ?”

 7·24、 yuē :“ èrsānwéiyǐn ? yǐněr  xíngérèrsānzhě  shìqiū 。”

 7·25、 jiào  wén  xíng  zhōng  xìn 

 7·26、 yuē :“ shèngrén  érjiànzhī ; jiànjūnzhě   。” yuē :“ shànrén  érjiànzhī ; jiànyǒuhéngzhě    wángérwéiyǒu  érwéiyíng  yuēérwéitài  nányǒuhéng 。”

 7·27、 diàoérgāng  shè宿 

 7·28、 yuē :“ gàiyǒuzhīérzuòzhīzhě  shì  duōwén  shànzhěércóngzhī  duōjiànérshízhī  zhīzhī 。”

 7·29、 xiāngnányán  tóngjiàn  ménrénhuò  yuē :“ jìn  退tuì  wéishèn ? rénjiéjìn  jié  bǎowǎng 。”

 7·30 yuē :“ rényuǎnzāi ? rén  rénzhì 。”

 7·31、 chénbàiwèn :“ zhāogōngzhī ?” kǒngyuē :“ zhī 。” kǒng退tuì  érjìnzhī  yuē :“ wénjūndǎng  jūndǎng ? jūn  wèitóngxìng  wèizhīmèng  jūnérzhī  shúzhī ?“ gào  yuē :“ qiūxìng  gǒuyǒuguò  rénzhīzhī 。”

 7·32、 rénérshàn  使shǐfǎnzhī  érhòuzhī 

 7·33、 yuē :“ wén  yóurén  gōngxíngjūn  wèizhīyǒu 。”

 7·34、 yuē :“ ruòshèngrén  gǎn ? wéizhīyàn  huìrénjuàn  wèiyúněr 。” gōng西huáyuē :“ zhèngwéinéngxué 。”

 7·35、 bìng  qǐngdǎo  yuē :“ yǒuzhū ?” duìyuē :“ yǒuzhī  lěiyuē :‘ dǎoěrshàngxiàshénzhī 。’” yuē:“ qiūzhīdǎojiǔ 。”

 7·36、 yuē :“ shēsūn  jiǎn  sūn  níng 。”

 7·37、 yuē :“ jūntǎndàngdàng  xiǎoréncháng 。”

 7·38、 wēnér  wēiérměng  gōngérān 
论语其他章节
Copyright © 2018-2019 论语网