搜索
导航

论语述而篇第七注音版

lún·shùérpiān
yuē:“shùérzuòxìnérhàoqièlǎopéng。”
yuē:“érzhìzhīxuééryànhuìrénjuànyǒuzāi?”
yuē:“zhīxiūxuézhījiǎngwénnéngshànnénggǎishìyōu。”
zhīyànshēnshēnyāoyāo
yuē:“shènshuāi!jiǔmèngjiànzhōugōng。”
yuē:“zhìdàorényóu。”
yuē:“xíngshùxiūshàngwèichánghuìyān。”
yuē:“fènfěisānfǎn。”
shíyǒusāngzhězhīwèichángbǎo
shì
wèiyányuānyuē:“yòngzhīxíngshězhīcángwéiěryǒushì!”yuē:“xíngsānjūnshéi?”yuē:“bàopíngérhuǐzhělínshìérhàomóuérchéngzhě。”
yuē:“érqiúsuīzhíbiānzhīshìwéizhīqiúcóngsuǒhào。”
zhīsuǒshènzhàn
zàiwénsháo》,sānyuèzhīròuwèiyuē:“wéiyuèzhīzhì。”
rǎnyǒuyuē:“wèiwèijūn?”gòngyuē:“nuòjiāngwènzhī。”yuē:“shūrén?”yuē:“zhīxiánrén。”yuē:“yuàn?”yuē:“qiúrénérrényòuyuàn?”chūyuē:“wèi。”
yuē:“fànshūshíyǐnshuǐgōngérzhěnzhīzàizhōngérqiěguìyún。”
yuē:“jiāshùniánshíxué》,guò。”
suǒyán,《shī》、《shū》、zhíjiēyán
shègōngwènkǒngduìyuē:“yuēwéirénfènwàngshíwàngyōuzhīlǎozhījiāngzhìyúněr。”
yuē:“fēishēngérzhīzhīzhěhàomǐnqiúzhīzhě。”
guàiluànshén
yuē:“sānrénxíngyǒushīyānshànzhěércóngzhīshànzhěérgǎizhī。”
yuē:“tiānshēnghuántuí?”
yuē:“èrsānwéiyǐn?yǐněr!xíngérèrsānzhěshìqiū。”
jiàowénxíngzhōngxìn
yuē:“shèngrénérjiànzhī;jiànjūnzhě。”yuē:“shànrénérjiànzhījiànyǒuhéngzhěérwéiyǒuérwéiyíngyuēérwéitàinányǒuhéng。”
diàoérgāngshè宿
yuē:“gàiyǒuzhīérzuòzhīzhěshìduōwénshànzhěércóngzhī;duōjiànérzhìzhīzhīzhī。”
xiāngnányántóngjiànménrénhuòyuē:“jìn退tuìwéishèn?rénjiéjìnjiébǎowǎng。”
yuē:“rényuǎnzāi?rénrénzhì。”
chénbàiwèn:“zhāogōngzhī?”kǒngyuē:“zhī。”kǒng退tuìérjìnzhīyuē:“wénjūndǎngjūndǎng?jūnwèitóngxìngwèizhīmèngjūnérzhīshúzhī?”gàoyuē:“qiūxìnggǒuyǒuguòrénzhīzhī。”
rénérshàn使shǐfǎnzhīérhòuzhī
yuē:“wényóuréngōngxíngjūnwèizhīyǒu。”
yuē:“ruòshèngréngǎn?wéizhīyànhuìrénjuànwèiyúněr。”gōng西huáyuē:“zhèngwéinéngxué。”
bìngqǐngdǎoyuē:“yǒuzhū?”duìyuē:“yǒuzhī。《lěiyuē:‘dǎoěrshàngxiàshén。’”yuē:“qiūzhīdǎojiǔ。”
yuē:“shēxùnjiǎnxùnnìng。”
yuē:“jūntǎndàngdàngxiǎoréncháng。”
wēnérwēiérměnggōngérān
更新时间:2023-02-12 12:04:28
转载请注明原文链接:http://www.lunyu8.cn/11/565.html

论语网 - 国学经典《论语》阅读平台