论语二十篇目录

学而篇 为政篇 八佾篇 里仁篇 公冶长篇 雍也篇 述而篇 泰伯篇 子罕篇 乡党篇 先进篇 颜渊篇 子路篇 宪问篇 卫灵公篇 季氏篇 阳货篇 微子篇 子张篇 尧曰篇

热门搜索词:论语七则论语六则论语三则论语下载论语八则论语全文论语杂谈论语注音版论语节选
您的当前位置:论语网 > 论语杂谈 >

论语学而篇第一注音版

时间:2020-05-05 13:08:22 编辑:论语网

  lúnxuéérpiānzhùyīnbǎnquánwén

 1·1、 yuē :“ xuéérshízhī  yuè ? yǒupéngyuǎnfānglái   ? rénzhīéryùn  jūn ?”

 1·2、 yǒuyuē :“ wéirénxiào  érhǎofànshàngzhě  xiān ; hǎofànshàng  érhǎozuòluànzhě  wèizhīyǒu  jūnběn  běnérdàoshēng  xiàozhě  wéirénzhīběn !”

 1·3、 yuē :“ qiǎoyánlìng  xiānrén !”

 1·4、 zēngyuē :“ sānxǐngshēn  wèirénmóuérzhōng ? péngyǒujiāoérxìn ? chuán ?”

 1·5、 yuē :“ dǎoqiānshèngzhīguó  jìngshìérxìn  jiéyòngéràirén  使shǐmínshí 。”

 1·6、 yuē :“   xiào  chū  jǐnérxìn  fànàizhòng  érqīnrén  xíngyǒu  xuéwén 。”

 1·7、 xiàyuē :“ xiánxián ; shì  néngjié ; shìjūn  néngzhìshēn ; péngyǒujiāo  yánéryǒuxìn  suīyuēwèixué wèizhīxué 。”

 1·8、 yuē :“ jūnzhòng  wēi ; xué  zhǔzhōngxìn  yǒuzhě  guòdàngǎi 。”

 1·9、 zēngyuē :“ shènzhōngzhuīyuǎn  mínguīhòu 。”

 1·10、 qínwèngòngyuē :“ zhìshìbāng  wénzhèng  qiúzhī ? zhī ?” gòngyuē :“ wēn  liáng  gōng  jiǎn  ràngzhī  zhīqiúzhī  zhūrénzhīqiúzhī ?”

 1·1、 yuē :“ zài  guānzhì ; méi  guānxíng ; sānniángǎizhīdào  wèixiào 。”

 1·12、 yǒuyuē :“ zhīyòng  wéiguì  xiānwángzhīdào  wéiměi ; xiǎoyóuzhī  yǒusuǒxíng  zhīér  jiézhī  xíng 。”

 1·13、 yǒuyuē :“ xìnjìn  yán  gōngjìn  yuǎnchǐ  yīnshīqīn  zōng 。”

 1·14、 yuē :“ jūnshíqiúbǎo  qiúān  mǐnshìérshènyán  jiùyǒudàoérzhèngyān  wèihàoxué 。”

 1·15、 gòngyuē :“ pínérchǎn  érjiāo   ?” yuē :“   wèiruòpínér  érhǎozhě 。” gòngyuē :“《 shī  yún :‘ qiēcuō  zhuó ’, zhīwèi ?” yuē :“   shǐyán  shī    gàozhūwǎngérzhīláizhě 。”

 1·16、 yuē :“ huànrénzhīzhī  huànzhīrén 。”
  lúnxuéérpiānzhùyīnbǎn
论语其他章节
Copyright © 2018-2019 论语网