搜索
导航

论语学而篇第一注音版

lún·xuéérpiān
yuē:“xuéérshízhīyuè?yǒupéngyuǎnfānglái?rénzhīéryùnjūn?
yǒuyuē:“wèirénxiàoérhàofànshàngzhěxiǎn;hàofànshàngérhàozuòluànzhěwèizhīyǒujūnběnběnérdàoshēngxiàozhěwéirénzhīběn!”
yuē:“qiǎoyánlìngxiǎnrén!”
zēngyuēsānxǐngshēn:wèirénmóuérzhōng?péngyǒujiāoérxìn?chuán?”
yuē:“dǎoqiānshèngzhīguó,jìngshìérxìnjiéyòngéràirén使shǐmínshí。”
yuē:“xiàochūjǐnérxìnfànàizhòngérqīnrénxíngyǒuxuéwén。”
xiàyuē:“xiánxián;shìnéngjié;shìjūnnéngzhìshēn;péngyǒujiāoyánéryǒuxìnsuīyuēwèixuéwèizhīxué。”
yuē:“jūnzhòngwēixuézhǔzhōngxìnyǒuzhěguòdàngǎi。”
zēngyuē:“shènzhōngzhuīyuǎnmínguīhòu。”
qínwèngòngyuē:“zhìshìbāngwénzhèngqiúzhīzhī?”gòngyuē:“wēnliánggōngjiǎnràngzhīzhīqiúzhīzhūrénzhīqiúzhī?”
yuē:“zàiguānzhìguānxíng;sānniángǎizhīdàowèixiào。”
yǒuyuē:“zhīyòngwéiguìxiānwángzhīdàowéiměixiǎoyóuzhīyǒusuǒxíngzhīérjiézhīxíng。”
yǒuyuē:“xìnjìnyángōngjìnyuǎnchǐyīnshīqīnzōng。”
yuē:“jūnshíqiúbǎoqiúānmǐnshìérshènyánjiùyǒudàoérzhèngyānwèihàoxué。”
gòngyuē:“pínérchǎnérjiāo?”yuē:“wèiruòpínérérhàozhě。”gòngyuē:“《shīyún:‘qiēcuōzhuó’,zhīwèi?”yuē:“shǐyánshīgàozhūwǎngérzhīláizhě。”
yuē:“huànrénzhīzhīhuànzhīrén。”
更新时间:2023-04-22 14:37:12
转载请注明原文链接:http://www.lunyu8.cn/11/559.html

论语网 - 国学经典《论语》阅读平台