论语二十篇目录

学而篇 为政篇 八佾篇 里仁篇 公冶长篇 雍也篇 述而篇 泰伯篇 子罕篇 乡党篇 先进篇 颜渊篇 子路篇 宪问篇 卫灵公篇 季氏篇 阳货篇 微子篇 子张篇 尧曰篇

热门搜索词:论语七则论语六则论语三则论语下载论语八则论语全文论语杂谈论语注音版论语节选
您的当前位置:论语网 > 论语杂谈 >

论语八佾篇第三注音版

时间:2020-05-05 13:08:20 编辑:论语网

  lúnpiānsānzhùyīnbǎn

 3·1、 kǒngwèishì :“ tíng  shìrěn  shúrěn ?”

 3·2、 sānjiāzhě  yōng  chè  yuē :“‘ xiāngwéigōng  tiān ’, sānjiāzhītáng ?”

 3·3、 yuē :“ rénérrén   ? rénérrén   ?”

 3·4、 línfàngwènzhīběn  yuē :“ zāiwèn !   shē  níngjiǎn ; sàng    níng 。”

 3·5、 yuē :“ zhīyǒujūn  zhūxiàzhīwáng 。”

 3·6、 shìtàishān  wèirǎnyǒuyuē :“ néngjiù ?” duìyuē :“ néng 。” yuē :“  ! céngwèitàishānlínfàng ?”

 3·7、 yuē :“ jūnsuǒzhēng 。—— shè ! ràngérshēng  xiàéryǐn  zhēngjūn 。”

 3·8、 xiàwènyuē :“‘ qiǎoxiàoqiàn  měipàn  wéixuàn 。’ wèi ?” yuē :“ huìshìhòu 。” yuē :“ hòu ?” yuē :“ zhěshāng ! shǐyán  shī   。”

 3·9、 yuē :“ xià  néngyánzhī  zhēng ; yīn  néngyánzhī  sòngzhēng  wénxiàn   néngzhēngzhī 。”

 3·10、 yuē :“ guànérwǎngzhě  guānzhī 。”

 3·11、 huòwènzhīshuō  yuē :“ zhī  zhīshuōzhězhītiānxià  shìzhū !” zhǐzhǎng 

 3·12、 zài  shénshénzài  yuē :“    。”

 3·13、 wángsūnjiǎwènyuē :“ mèiào  níngmèizào  wèi ?” yuē :“ rán  huòzuìtiān  suǒdǎo 。”

 3·14、 yuē :“ zhōujiānèrdài  wénzāi ! cóngzhōu 。”

 3·15、 tàimiào  měishìwèn  huòyuē :“ shúwèizōurénzhīzhī ? tàimiào  měishìwèn 。” wénzhī  yuē :“ shì 。”

 3·16、 yuē :“ shèzhǔ  wèitóng  zhīdào 。”

 3·17、 gònggàoshuòzhīyáng  yuē :“  ! ěràiyáng  ài 。”

 3·18、 yuē :“ shìjūnjìn  rénwéichǎn 。”

 3·19、 dìnggōngwèn :“ jūn使shǐchén  chénshìjūn  zhī ?” kǒngduìyuē :“ jūn使shǐchén  chénshìjūnzhōng 。”

 3·20 yuē :“《 guān 》, éryín  āiérshāng 。”

 3·21、 āigōngwènshèzǎi  zǎiduìyuē :“ xiàhòushìsōng  yīnrénbǎi  zhōurén  yuē  使shǐmínzhàn 。” wénzhī  yuē :“ chéngshìshuō  suìshìjiàn  wǎngjiù 。”

 3·22、 yuē :“ guǎnzhòngzhīxiǎozāi !” huòyuē :“ guǎnzhòngjiǎn ?” yuē :“ guǎnshìyǒusānguī  guānshìshè  yānjiǎn?”“ ránguǎnzhòngzhī ?” yuē :“ bāngjūnshùsāimén  guǎnshìshùsāimén  bāngjūnwéiliǎngjūnzhīhǎo  yǒufǎndiàn  guǎnshìyǒufǎndiàn  guǎnshìérzhī  shúzhī ?”

 3·23、 shī  yuē :“ zhī  shǐzuò   ; cóngzhī  chún  jiǎo    chéng 。”

 3·24、 fēngrénqǐngjiàn  yuē :“ jūnzhīzhì  wèichángdejiàn 。” cóngzhějiànzhī  chūyuē :“ èrsānhuànsàng ? tiānxiàzhīdàojiǔ  tiānjiāngwéiduó 。”

 3·25、 wèi  sháo 》:“ jìnměi  yòujìnshàn 。” wèi   》:“ jìnměi  wèijìnshàn 。”

 3·26、 yuē :“ shàngkuān  wèijìng  línsàngāi  guānzhīzāi ?”
论语其他章节
Copyright © 2018-2019 论语网