论语二十篇目录

学而篇 为政篇 八佾篇 里仁篇 公冶长篇 雍也篇 述而篇 泰伯篇 子罕篇 乡党篇 先进篇 颜渊篇 子路篇 宪问篇 卫灵公篇 季氏篇 阳货篇 微子篇 子张篇 尧曰篇

热门搜索词:论语七则论语六则论语三则论语下载论语八则论语全文论语杂谈论语注音版论语节选
您的当前位置:论语网 > 论语杂谈 >

论语卫灵公篇第十五注音版

时间:2020-05-05 13:04:36 编辑:论语网

  lúnwèilínggōngpiānshízhùyīnbǎn

 15·1、 wèilínggōngwènzhènkǒng  kǒngduìyuē :“ dòuzhīshì  chángwénzhī ; jūnzhīshì  wèizhīxué 。” míngsuìxíng 

 15·2、 zàizhènjuéliáng  cóngzhěbìng  néngxīng  yùnjiànyuē :“ jūnyǒuqióng ?” yuē :“ jūnqióng  xiǎorénqiónglàn 。”

 15·3、 yuē :“   wèiduōxuéérshízhīzhě ?” duìyuē :“ rán  fēi ?” yuē :“ fēi  guànzhī 。”

 15·4、 yuē :“ yóu ! zhīzhěxiān 。”

 15·5、 yuē :“ wéiérzhìzhěshùn ? wéizāi ? gōngzhèngnánmiànér 。”

 15·6、 zhāngwènxíng  yuē :“ yánzhōngxìn  xíngjìng  suīmánzhībāng  xíng  yánzhōngxìn  xíngjìng  suīzhōu  xíngzāi ? jiàncānqián  zàijiànhéng  ránhòuxíng 。” zhāngshūzhūshēn 

 15·7、 yuē :“ zhízāishǐ ! bāngyǒudào  shǐ ; bāngdào  shǐ  jūnzāi ! bāngyǒudào  shì ; bāngdào  juǎnér怀huáizhī 。”

 15·8、 yuē :“ yánérzhīyán  shīrén ; yánérzhīyán  shīyán  zhīzhěshīrén  shīyán 。”

 15·9、 yuē :“ zhìshìrénrén  qiúshēnghàirén  yǒushāshēnchéngrén 。”

 15·10、 gòngwènwéirén  yuē :“ gōngshànshì  xiān  shìbāng  shìdàizhīxiánzhě  yǒushìzhīrénzhě 

 15·11、 yányuānwènwéibāng  yuē :“ xíngxiàzhīshí  chéngyīnzhī  zhōuzhīmiǎn    sháo 》、《  》、 fàngzhèngshēng  yuǎnnìngrén  zhèngshēngyín  nìngréndài 。”

 15·12、 yuē :“ rényuǎn  yǒujìnyōu 。”

 15·13、 yuē :“  ! wèijiànhàohàozhě 。”

 15·14、 yuē :“ zāngwénzhòngqièwèizhě ! zhīliǔxiàhuìzhīxiánér 。”

 15·15、 yuē :“ gōnghòuérbáorén  yuǎnyuàn 。”

 15·16、 yuē :“ yuē  zhī  zhī  zhě  wèizhī 。”

 15·17、 yuē :“ qúnzhōng  yán  hǎoxíngxiǎohuì  nánzāi !”

 15·18、 yuē :“ jūnwéizhì  xíngzhī  sūnchūzhī  xìnchéngzhī  jūnzāi !”

 15·19、 yuē :“ jūnbìngnéngyān  bìngrénzhīzhī 。”

 15·20、 yuē :“ jūnshìérmíngchēngyān 。”

 15·21、 yuē :“ jūnqiúzhū  xiǎorénqiúzhūrén 。”

 15·22、 yuē :“ jūnjīnérzhēng  qúnérdǎng 。”

 15·23、 yuē :“ jūnyánrén  rénfèiyán 。”

 15·24、 gòngwènyuē :“ yǒuyánérzhōngshēnxíngzhīzhě ?” yuē :“   shù   ! suǒ  shīrén 。”

 15·25、 yuē :“ zhīrén  shéihuǐshéi ? yǒusuǒzhě  yǒusuǒshì  mín  sāndàizhīsuǒzhídàoérxíng 。”

 15·26、 yuē :“ yóushǐzhīquèwén  yǒuzhějièrénchéngzhī  jīnwáng !”

 15·27、 yuē :“ qiǎoyánluàn  xiǎorěn  luànmóu 。”

 15·28、 yuē :“ zhòngèzhī  cháyān ; zhònghǎozhī  cháyān 。”

 15·29、 yuē :“ rénnénghóngdào  fēidàohóngrén 。”

 15·30、 yuē :“ guòérgǎi  shìwèiguò 。”

 15·31、 yuē :“ chángzhōngshí  zhōngqǐn      xué 。”

 15·32、 yuē :“ jūnmóudàomóushí  gēng  něizàizhōng ; xué  zàizhōng  jūnyōudàoyōupín 。”

 15·33、 yuē :“ zhīzhī  rénnéngshǒuzhī  suīzhī  shīzhī  zhīzhī  rénnéngshǒuzhī  zhuāngzhī  dòngzhī  wèishàn 。”

 15·34、 yuē :“ jūnxiǎozhīérshòu  xiǎorénshòuérxiǎozhī 。”

 15·35、 yuē :“ mínzhīrén  shènshuǐhuǒ  shuǐhuǒ  jiàndǎoérzhě  wèijiàndǎorénérzhě 。”

 15·36、 yuē :“ dāngrén  ràngshī 。”

 15·37、 yuē :“ jūnzhēnérliàng 。”

 15·38、 yuē :“ shìjūn  jìngshìérhòushí 。”

 15·39、 yuē :“ yǒujiàolèi 。”

 15·40、 yuē :“ dàotóngxiāngwéimóu 。”

 15·41、 yuē :“ ér 。”

 15·42、 shīmiǎnjiàn  jiē  yuē :“ jiē 。”   yuē :“  。” jiēzuò  gàozhīyuē :“ mǒuzài  mǒuzài。” shīmiǎnchū  zhāngwènyuē :“ shīyánzhīdào ?” yuē :“ rán  xiāngshīzhīdào 。”
论语其他章节
Copyright © 2018-2019 论语网