搜索
导航

论语卫灵公篇第十五注音版

lún·wèilínggōngpiān
wèilínggōngwènchénkǒngkǒngduìyuē:“dòuzhīshìchángwénzhī;jūnzhīshìwèizhīxué。”míngsuìxíng
zàichénjuéliángcóngzhěbìngnéngxīngyùnjiànyuē:“jūnyǒuqióng?”yuē:“jūnqióngxiǎorénqiónglàn。”
yuē:“wéiduōxuéérzhìzhīzhě?”duìyuē:“ránfēi?”yuē:“fēiguànzhī。”
yuē:“yóuzhīzhěxiǎn。”
yuē:“wéiérzhìzhěshùn!wéizāi?gōngzhèngnánmiànér。”
zhāngwènxíngyuē:“yánzhōngxìnxíngjìngsuīmánzhībāngxíngyánzhōngxìnxíngjìngsuīzhōuxíngzāi?jiàncānqiánzàijiànhéngránhòuxíng。”zhāngshūzhūshēn
yuē:“zhízāishǐ!bāngyǒudàoshǐbāngdàoshǐjūnzāi!bāngyǒudàoshìbāngdàojuǎnér怀huáizhī。”
yuē:“yánérzhīyánshīrén;yánérzhīyánshīyánzhìzhěshīrénshīyán。”
yuē:“zhìshìrénrénqiúshēnghàirényǒushāshēnchéngrén。”
gòngwènwéirényuē:“gōngshànshìxiānshìbāngshìzhīxiánzhěyǒushìzhīrénzhě。”
yányuānwènwéibāngyuē:“xíngxiàzhīshíchéngyīnzhīzhōuzhīmiǎnyuèsháo》、《》;fàngzhèngshēngyuǎnnìngrénzhèngshēngyínnìngréndài。”
yuē:“rényuǎnyǒujìnyōu。”
yuē:“!wèijiànhàohàozhě。”
yuē:“zāngwénzhòngqièwèizhě!zhīliǔxiàhuìzhīxiánér。”
yuē:“gōnghòuérrényuǎnyuàn。”
yuē:“yuēzhīzhīzhězhī。”
yuē:“qúnzhōngyánhàoxíngxiǎohuìnánzāi!”
yuē:“jūnwéizhìxíngzhīxùnchūzhīxìnchéngzhījūnzāi!”
yuē:“jūnbìngnéngyānbìngrénzhīzhī。”
yuē:“jūnshìérmíngchēngyān。”
yuē:“jūnqiúzhūxiǎorénqiúzhūrén。”
yuē:“jūnjīnérzhēngqúnérdǎng。”
yuē:“jūnyánrénrénfèiyán。”
gòngwènyuē:“yǒuyánérzhōngshēnxíngzhīzhě?”yuē:“shù!suǒshīrén。”
yuē:“zhīrénshéihuǐshéi?yǒusuǒzhěyǒusuǒshìmínsāndàizhīsuǒzhídàoérxíng。”
yuē:“yóushǐzhīquēwényǒuzhějièrénchéngzhījīnwáng!”
yuē:“qiǎoyánluànxiǎorěnluànmóu。”
yuē:“zhòngzhīcháyān;zhònghàozhīcháyān。”
yuē:“rénnénghóngdàofēidàohóngrén。”
yuē:“guòérgǎishìwèiguò。”
yuē:“chángzhōngshízhōngqǐnxué。”
yuē:“jūnmóudàomóushígēngněizàizhōngxuézàizhōngjūnyōudàoyōupín。”
yuē:“zhìzhīrénnéngshǒuzhīsuīzhīshīzhīzhìzhīrénnéngshǒuzhīzhuāngzhīmínjìngzhìzhīrénnéngshǒuzhīzhuāngzhīdòngzhīwèishàn。”
yuē:“jūnxiǎozhīérshòuxiǎorénshòuérxiǎozhī。”
yuē:“mínzhīrénshènshuǐhuǒshuǐhuǒjiàndǎoérzhěwèijiàndǎorénérzhě。”
yuē:“dāngrénràngshī。”
yuē:“jūnzhēnérliàng。”
yuē:“shìjūnjìngshìérhòushí。”
yuē:“yǒujiàolèi。”
yuē:“dàotóngxiāngwéimóu。”
yuē:“ér。”
shīmiǎnjiànjiēyuē:“jiē。”yuē:“。”jiēzuògàozhīyuē:“mǒuzàimǒuzài。”shīmiǎnchūzhāngwènyuē:“shīyánzhīdào?”yuē:“ránxiàngshīzhīdào。”
更新时间:2023-02-14 13:42:10
转载请注明原文链接:http://www.lunyu8.cn/11/573.html

论语网 - 国学经典《论语》阅读平台