论语二十篇目录

学而篇 为政篇 八佾篇 里仁篇 公冶长篇 雍也篇 述而篇 泰伯篇 子罕篇 乡党篇 先进篇 颜渊篇 子路篇 宪问篇 卫灵公篇 季氏篇 阳货篇 微子篇 子张篇 尧曰篇

热门搜索词:论语七则论语六则论语三则论语下载论语八则论语全文论语杂谈论语注音版论语节选
您的当前位置:论语网 > 论语杂谈 >

论语微子篇第十八注音版

时间:2020-05-05 13:04:30 编辑:论语网

  lúnwēizipiānshízhùyīnbǎn

 18·1、 wēizizhī  wéizhī  gānjiànér  kǒngyuē :“ yīnyǒusānrényān 。”

 18·2、 liǔxiàhuìwéishìshī  sānchù  rényuē :“ wèi ?” yuē :“ zhídàoérshìrén  yānwǎngérsānchù ? wǎngdàoérshìrén  zhībāng ?”

 18·3、 jǐnggōngdàikǒngyuē :“ ruòshì  néng ;   mèngzhījiāndàizhī 。” yuē :“ lǎo  néngyòng。” kǒngxíng 

 18·4、 rénguī  huánzishòuzhī  sāncháo  kǒngxíng 

 18·5、 chǔkuángjiēérguòkǒngyuē :“ fèngfèng ! zhīshuāi ? wǎngzhějiàn  láizhěyóuzhuī  ér ! ér ! jīnzhīcóngzhèngzhědàiér !” kǒngxià  zhīyán  érzhī  dezhīyán 

 18·6、 cháng  jiéǒuérgēng  kǒngguòzhī  使shǐziwènjīnyān  chángyuē :“ zhízhěwèishéi ?” yuē :“ wèikǒngqiū 。” yuē :“ shìkǒngqiū ?” yuē :“ shì 。” yuē :“ shìzhījīn 。” wènjié  jiéyuē :“ wèishéi ?” yuē :“ wèizhòngyóu ”。 yuē :“ shìkǒngqiūzhī ?” duìyuē :“ rán 。” yuē :“ tāotāozhětiānxiàjiēshì  érshéizhī ? qiěércóngrénzhīshì  ruòcóngshìzhīshìzāi ?” nòuérchuò  xínggào  rányuē :“ niǎoshòutóngqún  fēirénzhīérshéi ? tiānxiàyǒudào  qiū 。”

 18·7、 cóngérhòu  zhàngrén  zhàngdiào  wènyuē :“ jiàn ?” zhàngrényuē :“ qín  fēn  shúwéi ?” zhízhàngéryún  gǒngér  zhǐzi宿  shāwèishǔérshízhī  jiànèryān  míng  xínggào  yuē :“ yǐnzhě 。” 使shǐzifǎnjiànzhī  zhì  xíng  yuē :“ shì  zhǎngyòuzhījié  fèi; jūnchénzhī  zhīfèizhī ? jiéshēn  érluànlún  jūnzhīshì  xíng  dàozhīxíng  zhīzhī 。”

 18·8、 mín    shū  zhòng    zhūzhāng  liǔxiàhuì  shǎolián  yuē :“ jiàngzhì  shēn    shū !” wèi  liǔxiàhuì  shǎolián  jiàngzhìshēn  yánzhōnglún  xíngzhōng  ér 。” wèi  zhòng    yǐnfàngyán  shēnzhōngqīng  fèizhōngquán  shì   。”

 18·9、 shīzhìshì  fàngānshìchǔ  sānfànliáoshìcài  fànquēshìqín  fāngshū   hàn  shàoshīyáng  qìngxiānghǎi 

 18·10、 zhōugōngwèigōngyuē :“ jūnshīqīn  使shǐchényuàn  jiù    qiúbèirén !”

 18·11、 zhōuyǒushì    shì  zhòng  zhòng  shū  shūxià  suí  jiōng 
论语其他章节
Copyright © 2018-2019 论语网