论语二十篇目录

学而篇 为政篇 八佾篇 里仁篇 公冶长篇 雍也篇 述而篇 泰伯篇 子罕篇 乡党篇 先进篇 颜渊篇 子路篇 宪问篇 卫灵公篇 季氏篇 阳货篇 微子篇 子张篇 尧曰篇

热门搜索词:论语七则论语六则论语三则论语下载论语八则论语全文论语杂谈论语注音版论语节选
您的当前位置:论语网 > 论语杂谈 >

论语子路篇第十三注音版

时间:2020-05-05 13:04:37 编辑:论语网

  lúnzipiānshísānzhùyīnbǎn

 13·1、 wènzhèng  yuē :“ xiānzhīláozhī 。” qǐng  yuē :“ juàn 。”

 13·2、 zhònggōngwéishìzǎi  wènzhèng  yuē :“ xiānyǒu  shèxiǎoguò  xiáncái 。” yuē :“ yānzhīxiáncáiérzhī ?” yuē :“ ěrsuǒzhī ; ěrsuǒzhī  rénshèzhū ?”

 13·3、 yuē :“ wèijūndàiérwéizhèng  jiāngxiān ?” yuē :“ zhèngmíng ?” yuē :“ yǒushìzāi  zhī ! zhèng ?” yuē :“ zāi  yóu ! jūnsuǒzhī  gàiquē  míngzhèng  yánshùn ; yánshùn  shìchéng ; shìchéng  yuèxīng ; yuèxīng  xíngzhōng ; xíngzhōng  mínsuǒcuòshǒu  jūnmíngzhīyán  yánzhīxíng  jūnyán  suǒgǒuér 。”

 13·4、 fánchíqǐngxuéjià  yuē :“ lǎonóng 。” qǐngxuéwéi  yuē :“ lǎo 。” fánchíchū  yuē :“ xiǎorénzāi  fán ! shànghǎo  míngǎnjìng ; shànghǎo  míngǎn ; shànghǎoxìn  míngǎnyòngqíng  shì  fāngzhīmínqiǎngérzhì  yānyòngjià ?”

 13·5、 yuē :“ sòngshīsānbǎi  shòuzhīzhèng   ; 使shǐfāng  néngzhuānduì ; suīduō  wéi ?”

 13·6、 yuē :“ shēnzhèng  lìngérxíng ; shēnzhèng  suīlìngcóng 。”

 13·7、 yuē :“ wèizhīzhèng  xiōng 。”

 13·8、 wèiwèigōngjīng :“ shànshì  shǐyǒu  yuē :‘ gǒu 。’ shǎoyǒu  yuē :‘ gǒuwán 。’ yǒu  yuē :‘ gǒuměi 。’”

 13·9、 shìwèi  rǎnyǒu  yuē :“ shùzāi ! rǎnyǒuyuē :“ shù  yòujiāyān ?” yuē :“ zhī 。” yuē :“  yòujiāyān ?” yuē :“ jiàozhī 。”

 13·10、 yuē :“ gǒuyǒuyòngzhě  yuèér  sānniányǒuchéng 。”

 13·11、 yuē :“‘ shànrénwéibāngbǎinián  shèngcánshā 。’ chéngzāishìyán !”

 13·12、 yuē :“ yǒuwángzhě  shìérhòurén 。”

 13·13、 yuē :“ gǒuzhèngshēn  cóngzhèngyǒu ? néngzhèngshēn  zhèngrén ?”

 13·14、 rǎnzi退tuìcháo  yuē :“ yàn ?” duìyuē :“ yǒuzhèng 。” yuē :“ shì  yǒuzhèng  suī  wénzhī 。”

 13·15、 dìnggōngwèn :“ yánérxīngbāng  yǒuzhū ?” kǒngduìyuē :“ yánruòshì  rénzhīyányuē :‘ wèijūnnán  wéichén 。’ zhīwéijūnzhīnán  yánérxīngbāng ?” yuē :“ yánérsàngbāng  yǒuzhū ?” kǒngduìyuē :“ yánruòshì  rénzhīyányuē :‘ wéijūn  wéiyánérwéi 。’ shànérzhīwéi  shàn ? shànérzhīwéi  yánérsàngbāng ?”

 13·16、 gōngwènzhèng  yuē :“ jìnzhěshuō  yuǎnzhělái 。”

 13·17、 xiàwéizǎi  wènzhèng  yuē :“   jiànxiǎo     ; jiànxiǎo  shìchéng 。”

 13·18、 gōngkǒngyuē :“ dǎngyǒuzhígōngzhě  rǎngyáng  érzhèngzhī 。” kǒngyuē :“ dǎngzhīzhízhěshì  wéiziyǐn  wéiyǐn 。—— zhízàizhōng 。”

 13·19、 fánchíwènrén  yuē :“ chùgōng  zhíshìjìng  rénzhōng  suīzhī   。”

 13·20 gòngwènyuē :“ wèizhīshì ?” yuē :“ xíngyǒuchǐ  使shǐfāng  jūnmìng  wèishì 。” yuē:“ gǎnwèn 。” yuē :“ zōngchēngxiàoyān  xiāngdǎngchēngyān 。” yuē :“ gǎnwèn 。” yuē :“ yánxìn  xíngguǒ kēngkēngránxiǎorénzāi ! wéi 。” yuē :“ jīnzhīcóngzhèngzhě ?” yuē :“  ! dǒushāozhīrén  suàn?”

 13·21、 yuē :“ dezhōnghángérzhī  kuángjuàn ? kuángzhějìn  juànzhěyǒusuǒwéi 。”

 13·22、 yuē :“ nánrényǒuyányuē :‘ rénérhéng  zuò 。’ shàn 。”“ héng  huòchéngzhīxiū 。” yuē :“ zhànér 。”

 13·23、 yuē :“ jūnértóng  xiǎoréntóngér 。”

 13·24、 gòngwènyuē :“ xiāngrénjiēhǎozhī   ?” yuē :“ wèi 。”“ xiāngrénjiēèzhī   ?” yuē :“ wèi xiāngrénzhīshànzhěhǎozhī  shànzhěèzhī 。”

 13·25、 yuē :“ jūnshìérnánshuō  shuōzhīdào  shuō ; 使shǐrén  zhī  xiǎorénnánshìérshuō shuōzhīsuīdào  shuō ; 使shǐrén  qiúbèiyān 。”

 13·26、 yuē :“ jūntàiérjiāo  xiǎorénjiāoértài 。”

 13·27、 yuē :“ gāng      jìnrén 。”

 13·28、 wènyuē :“ wèizhīshì ?” yuē :“ qièqiè    wèishì  péngyǒuqièqiè  xiōng 。”

 13·29、 yuē :“ shànrénjiàomínnián  róng 。”

 13·30 yuē :“ jiàomínzhàn  shìwèizhī 。”
论语其他章节
Copyright © 2018-2019 论语网