搜索
导航

论语子路篇第十三注音版

lún·piān
wènzhèngyuē:“xiānzhīláozhī。”qǐngyuē:“juàn。”
zhònggōngwéishìzǎiwènzhèngyuē:“xiānyǒushèxiǎoguòxiáncái。”yuē:“yānzhīxiáncáiérzhī?”yuē:“ěrsuǒzhīěrsuǒzhīrénshězhū?”
yuē:“wèijūndàiérwéizhèngjiāngxiān?”yuē:“zhèngmíng!”yuē:“yǒushìzāizhī!zhèng?”yuē:“zāiyóu!jūnsuǒzhīgàiquēmíngzhèngyánshùnyánshùnshìchéngshìchéngyuèxīngyuèxīngxíngzhòngxíngzhòngmínsuǒcuòshǒujūnmíngzhīyányánzhīxíngjūnyánsuǒgǒuér。”
fánchíqǐngxuéjiàyuē:“lǎonóng。”qǐngxuéwéiyuē:“lǎo。”fánchíchūyuē:“xiǎorénzāifán!shànghàomíngǎnjìng;shànghàomíngǎn;shànghàoxìnmíngǎnyòngqíngshìfāngzhīmínqiǎngérzhìyānyòngjià?”
yuē:“sòngshīsānbǎishòuzhīzhèng;使shǐfāngnéngzhuānduì;suīduōwéi?”
yuē:“shēnzhènglìngérxíng;shēnzhèngsuīlìngcóng。”
yuē:“wèizhīzhèngxiōng。”
wèiwèigōngjīng,“shànshìshǐyǒuyuē:‘gǒu。’shǎoyǒuyuē:‘gǒuwán。’yǒuyuē:‘gǒuměi。’”
shìwèirǎnyǒuyuē:“shùzāi!”rǎnyǒuyuē:“shùyòujiāyān?”yuē:“zhī。”yuē:“yòujiāyān?”yuē:“jiàozhī。”
yuē:“gǒuyǒuyòngzhěyuèérsānniányǒuchéng。”
yuē:“‘shànrénwéibāngbǎiniánshèngcánshā。’chéngzāishìyán!”
yuē:“yǒuwángzhěshìérhòurén。”
yuē:“gǒuzhèngshēncóngzhèngyǒu?néngzhèngshēnzhèngrén?
rǎnzi退tuìcháoyuē:“yàn?”duìyuē:“yǒuzhèng。”yuē:“shìyǒuzhèngsuīwénzhī。”
dìnggōngwèn:“yánérxīngbāngyǒuzhū?”kǒngduìyuē:“yánruòshìrénzhīyányuē:‘wéijūnnánwéichén。’zhīwéijūnzhīnányánérxīngbāng?”yuē:“yánérsàngbāngyǒuzhū?”kǒngduìyuē:“yánruòshìrénzhīyányuē:‘wéijūnwéiyánérwéi。’shànérzhīwéishàn?shànérzhīwéiyánérsàngbāng?”
shègōngwènzhèngyuē:“jìnzhěyuèyuǎnzhělái。”
xiàwéizǎiwènzhèngyuē:“jiànxiǎojiànxiǎoshìchéng。”
shègōngkǒngyuē:“dǎngyǒuzhígōngzhěrǎngyángérzhèngzhī。”kǒngyuē:“dǎngzhīzhízhěshìwèiyǐnwèiyǐnzhízàizhōng。”
fánchíwènrényuē:“chǔgōngzhíshìjìngrénzhōngsuīzhī。”
gòngwènyuē:“wèizhīshì?”yuē:“xíngyǒuchǐ使shǐfāngjūnmìngwèishì。”yuē:“gǎnwèn。”yuē:“zōngchēngxiàoyānxiāngdǎngchēngyān。”yuē:“gǎnwèn。”yuē:“yánxìnxíngguǒjìngjìngránxiǎorénzāi!wéi。”yuē:“jīnzhīcóngzhèngzhě?”yuē:“!dǒushāozhīrénsuàn!”
yuē:“zhōnghángérzhīkuángjuàn!kuángzhějìnjuànzhěyǒusuǒwéi。”
yuē:“nánrényǒuyányuē:‘rénérhéngzuò。’shàn!”“hénghuòchéngzhīxiū。”yuē:“zhànér。”
yuē:“jūnértóngxiǎoréntóngér。”
gòngwènyuē:“xiāngrénjiēhàozhī?”yuē:“wèi。”“xiāngrénjiēzhī?”yuē:“wèixiāngrénzhīshànzhěhàozhīshànzhězhī。”
yuē:“jūnshìérnányuèyuèzhīdàoyuè使shǐrénzhī;xiǎorénnánshìéryuèyuèzhīsuīdàoyuè使shǐrénqiúbèiyān。”
yuē:“jūntàiérjiāoxiǎorénjiāoértài。”
yuē:“gāngjìnrén。”
wènyuē:“wèizhīshì?”yuē:“qièqièwèishìpéngyǒuqièqièxiōng。”
yuē:“shànrénjiàomínniánróng。”
yuē:“jiàomínzhànshìwèizhī。”
更新时间:2023-02-12 12:06:49
转载请注明原文链接:http://www.lunyu8.cn/11/571.html

论语网 - 国学经典《论语》阅读平台