论语二十篇目录

学而篇 为政篇 八佾篇 里仁篇 公冶长篇 雍也篇 述而篇 泰伯篇 子罕篇 乡党篇 先进篇 颜渊篇 子路篇 宪问篇 卫灵公篇 季氏篇 阳货篇 微子篇 子张篇 尧曰篇

热门搜索词:论语七则论语六则论语三则论语下载论语杂谈论语注音版论语节选
论语网 > 论语杂谈 >

论语子路篇第十三注音版

时间:2020-05-05 13:04:37

  lúnzipiānshísānzhùyīnbǎn

 13·1、 wènzhèng  yuē :“ xiānzhīláozhī 。” qǐng  yuē :“ juàn 。”

 13·2、 zhònggōngwéishìzǎi  wènzhèng  yuē :“ xiānyǒu  shèxiǎoguò  xiáncái 。” yuē :“ yānzhīxiáncáiérzhī ?” yuē :“ ěrsuǒzhī ; ěrsuǒzhī  rénshèzhū ?”

 13·3、 yuē :“ wèijūndàiérwéizhèng  jiāngxiān ?” yuē :“ zhèngmíng ?” yuē :“ yǒushìzāi  zhī ! zhèng ?” yuē :“ zāi  yóu ! jūnsuǒzhī  gàiquē  míngzhèng  yánshùn ; yánshùn  shìchéng ; shìchéng  yuèxīng ; yuèxīng  xíngzhōng ; xíngzhōng  mínsuǒcuòshǒu  jūnmíngzhīyán  yánzhīxíng  jūnyán  suǒgǒuér 。”

 13·4、 fánchíqǐngxuéjià  yuē :“ lǎonóng 。” qǐngxuéwéi  yuē :“ lǎo 。” fánchíchū  yuē :“ xiǎorénzāi  fán ! shànghǎo  míngǎnjìng ; shànghǎo  míngǎn ; shànghǎoxìn  míngǎnyòngqíng  shì  fāngzhīmínqiǎngérzhì  yānyòngjià ?”

 13·5、 yuē :“ sòngshīsānbǎi  shòuzhīzhèng   ; 使shǐfāng  néngzhuānduì ; suīduō  wéi ?”

 13·6、 yuē :“ shēnzhèng  lìngérxíng ; shēnzhèng  suīlìngcóng 。”

 13·7、 yuē :“ wèizhīzhèng  xiōng 。”

 13·8、 wèiwèigōngjīng :“ shànshì  shǐyǒu  yuē :‘ gǒu 。’ shǎoyǒu  yuē :‘ gǒuwán 。’ yǒu  yuē :‘ gǒuměi 。’”

 13·9、 shìwèi  rǎnyǒu  yuē :“ shùzāi ! rǎnyǒuyuē :“ shù  yòujiāyān ?” yuē :“ zhī 。” yuē :“  yòujiāyān ?” yuē :“ jiàozhī 。”

 13·10、 yuē :“ gǒuyǒuyòngzhě  yuèér  sānniányǒuchéng 。”

 13·11、 yuē :“‘ shànrénwéibāngbǎinián  shèngcánshā 。’ chéngzāishìyán !”

 13·12、 yuē :“ yǒuwángzhě  shìérhòurén 。”

 13·13、 yuē :“ gǒuzhèngshēn  cóngzhèngyǒu ? néngzhèngshēn  zhèngrén ?”

 13·14、 rǎnzi退tuìcháo  yuē :“ yàn ?” duìyuē :“ yǒuzhèng 。” yuē :“ shì  yǒuzhèng  suī  wénzhī 。”

 13·15、 dìnggōngwèn :“ yánérxīngbāng  yǒuzhū ?” kǒngduìyuē :“ yánruòshì  rénzhīyányuē :‘ wèijūnnán  wéichén 。’ zhīwéijūnzhīnán  yánérxīngbāng ?” yuē :“ yánérsàngbāng  yǒuzhū ?” kǒngduìyuē :“ yánruòshì  rénzhīyányuē :‘ wéijūn  wéiyánérwéi 。’ shànérzhīwéi  shàn ? shànérzhīwéi  yánérsàngbāng ?”

 13·16、 gōngwènzhèng  yuē :“ jìnzhěshuō  yuǎnzhělái 。”

 13·17、 xiàwéizǎi  wènzhèng  yuē :“   jiànxiǎo     ; jiànxiǎo  shìchéng 。”

 13·18、 gōngkǒngyuē :“ dǎngyǒuzhígōngzhě  rǎngyáng  érzhèngzhī 。” kǒngyuē :“ dǎngzhīzhízhěshì  wéiziyǐn  wéiyǐn 。—— zhízàizhōng 。”

 13·19、 fánchíwènrén  yuē :“ chùgōng  zhíshìjìng  rénzhōng  suīzhī   。”

 13·20 gòngwènyuē :“ wèizhīshì ?” yuē :“ xíngyǒuchǐ  使shǐfāng  jūnmìng  wèishì 。” yuē:“ gǎnwèn 。” yuē :“ zōngchēngxiàoyān  xiāngdǎngchēngyān 。” yuē :“ gǎnwèn 。” yuē :“ yánxìn  xíngguǒ kēngkēngránxiǎorénzāi ! wéi 。” yuē :“ jīnzhīcóngzhèngzhě ?” yuē :“  ! dǒushāozhīrén  suàn?”

 13·21、 yuē :“ dezhōnghángérzhī  kuángjuàn ? kuángzhějìn  juànzhěyǒusuǒwéi 。”

 13·22、 yuē :“ nánrényǒuyányuē :‘ rénérhéng  zuò 。’ shàn 。”“ héng  huòchéngzhīxiū 。” yuē :“ zhànér 。”

 13·23、 yuē :“ jūnértóng  xiǎoréntóngér 。”

 13·24、 gòngwènyuē :“ xiāngrénjiēhǎozhī   ?” yuē :“ wèi 。”“ xiāngrénjiēèzhī   ?” yuē :“ wèi xiāngrénzhīshànzhěhǎozhī  shànzhěèzhī 。”

 13·25、 yuē :“ jūnshìérnánshuō  shuōzhīdào  shuō ; 使shǐrén  zhī  xiǎorénnánshìérshuō shuōzhīsuīdào  shuō ; 使shǐrén  qiúbèiyān 。”

 13·26、 yuē :“ jūntàiérjiāo  xiǎorénjiāoértài 。”

 13·27、 yuē :“ gāng      jìnrén 。”

 13·28、 wènyuē :“ wèizhīshì ?” yuē :“ qièqiè    wèishì  péngyǒuqièqiè  xiōng 。”

 13·29、 yuē :“ shànrénjiàomínnián  róng 。”

 13·30 yuē :“ jiàomínzhàn  shìwèizhī 。”
推荐阅读
 • 子曰君子不重则不威拼音版

  子曰君子不重则不威注音版 《 论 ln 语 yǔ 里 lǐ 仁 rn 篇 piān 》 子 zǐ 曰 yuē : 君 jūn 子 zǐ , 不 b 重 zhng 则 z 不 b 威 wēi ; 学 xu 则 z 不 b 固 g 。 主 zhǔ 忠 zhōng 信 xn 。 无 w 友 yǒu 不...

 • 论语中关于君子的句子及翻译

  论语中关于君子的句子有哪些?下面论语网为大家整理论语中关于君子的句子及翻译。 1、子曰:君子不重,则不威;学则不固。主忠信,无友不如已者。过则勿惮改。 【翻译】 2、子曰...

 • 论语先进篇第十一拼音版

  ln yǔ xiān jn piān d sh yī pīn yīn bǎn 论语先进篇第十一拼音版 111、 zǐ yuē : xiān jn y lǐ yu , yě rn yě ; hu jn y lǐ yu , jūn zǐ yě 。 r yng zhī , z w cng xiān jn 。 111、子曰:先进于礼乐,野...

 • 论语颜渊篇第十二注音版

  论 ln 语 yǔ 颜 yn 渊 yuān 篇 piān 第 d 十 sh 二 r 注 zh 音 yīn 版 bǎn 121、 颜 yn 渊 yuān 问 wn 仁 rn 。 子 zǐ 曰 yuē : 克 k 已 yǐ 复 f 礼 lǐ 为 wi 仁 rn 。 一 yī 日 r 克 k 已 yǐ 复 f 礼 lǐ ,...

 • 内省不疚夫何忧何惧什么意思?出自哪里

  内省不疚夫何忧何惧出自哪里? 意思解释:自己问心无愧,那还有什么忧愁和恐惧呢? 内省不疚夫何忧何惧什么意思? 内省不疚夫何忧何惧出自于《论语颜渊篇》中的第四章。全章原文:...

论语网 - 论语名著阅读平台