论语二十篇目录

学而篇 为政篇 八佾篇 里仁篇 公冶长篇 雍也篇 述而篇 泰伯篇 子罕篇 乡党篇 先进篇 颜渊篇 子路篇 宪问篇 卫灵公篇 季氏篇 阳货篇 微子篇 子张篇 尧曰篇

热门搜索词:论语七则论语六则论语三则论语下载论语八则论语全文论语杂谈论语注音版论语节选
您的当前位置:论语网 > 论语杂谈 >

论语子罕篇第九注音版

时间:2020-05-05 13:06:58 编辑:论语网

  lúnzihǎnpiānjiǔzhùyīnbǎn

 9·1、 hǎnyánmìngrén 

 9·2、 xiàngdǎngrényuē :“ zāikǒng ! xuéérsuǒchéngmíng 。” wénzhī  wèiményuē :“ zhí ? zhí ? zhíshè ? zhí 。”

 9·3、 yuē :“ miǎn   ; jīnchún  jiǎn  cóngzhòng  bàixià   ; jīnbàishàng  tài  suīwéizhòng  cóngxià 。”

 9·4、 jué         

 9·5、 wèikuāng  yuē :“ wénwángméi  wénzài ? tiānzhījiāngsàngwén  hòuzhědewén ; tiānzhīwèisàngwén  kuāngrén ?”

 9·6、 tàizǎiwèngòngyuē :“ shèngzhě ? duōnéng ?” gòngyuē :“ tiānzòngzhījiāngshèng  yòuduōnéng。” wénzhī  yuē :“ tàizǎizhī ! shǎojiàn  duōnéngshì  jūnduōzāi ? duō 。”

 9·7、 láoyuē :“ yún :‘ shì   。’”

 9·8、 yuē :“ yǒuzhīzāi ? zhī  yǒuwèn  kōngkōng  kòuliǎngduānérjiéyān 。”

 9·9、 yuē :“ fèngniǎozhì  chū   !”

 9·10、 jiàncuīzhě  miǎnshangzhězhě  jiànzhī  suīshǎo  zuò ; guòzhī   

 9·11、 yányuānkuìrántànyuē :“ yǎngzhīgāo  zuānzhījiān  zhānzhīzàiqián  yānzàihòu  xúnxúnránshànyòuzhī  wén  yuē  néng  jiécái  yǒusuǒzhuóěr  suīcóngzhī  yóu 。”

 9·12、 bìng  使shǐménrénwéichén  bìngjiān  yuē :“ jiǔzāi  yóuzhīxíngzhà ! chénérwéiyǒuchén  shéi ? tiān ? qiěchénzhīshǒu  níngèrsānzhīshǒu ? qiězòngdezàng  dào ?”

 9·13、 gòngyuē :“ yǒuměi  yùnércángzhū ? qiúshànérzhū ?” yuē :“ zhīzāi ! zhīzāi ! dàijiǎzhě。”

 9·14、 jiǔ  huòyuē :“ lòu  zhī ?” yuē :“ jūnzhī  lòuzhīyǒu ?”

 9·15、 yuē :“ wèifǎn  ránhòuyuèzhèng ,《  》《 sòng  suǒ 。”

 9·16、 yuē :“ chūshìgōngqīng  shìxiōng  sāngshìgǎnmiǎn  wèijiǔkùn  yǒuzāi ?”

 9·17、 zàichuānshàngyuē :“ shìzhě ! shězhòu 。”

 9·18、 yuē :“ wèijiànhàohàozhě 。”

 9·19、 yuē :“ wéishān  wèichéngkuì  zhǐ  zhǐ  píng  suīkuì  jìn  wǎng 。”

 9·20 yuē :“ zhīérduòzhě  huí !”

 9·21、 wèiyányuānyuē :“  ! jiànjìn  wèijiànzhǐ 。”

 9·22、 yuē :“ miáoérxiùzhěyǒu ! xiùérshízhěyǒu !”

 9·23、 yuē :“ hòushēngwèi  yānzhīláizhězhījīn ? shí  shíérwényān  wèi 。”

 9·24、 yuē :“ zhīyán  néngcóng ? gǎizhīwéiguì  xùnzhīyán  néngshuō ? zhīwéiguì  shuōér  cóngérgǎi  wèizhī 。”

 9·25、 yuē :“ zhǔzhōngxìn  yǒuzhě  guòdàngǎi 。”

 9·26、 yuē :“ sānjūnduóshuài  duózhì 。”

 9·27、 yuē :“ yùnpáo  zhě  érchǐzhě  yóu ?‘ zhìqiú  yòngzāng ?’” zhōngshēnsòngzhī  yuē :“ shìdào  zāng ?”

 9·28、 yuē :“ suìhán  ránhòuzhīsōngbǎizhīhòudiāo 。”

 9·29、 yuē :“ zhīzhěhuò  rénzhěyōu  yǒngzhě 。”

 9·30 yuē :“ gòngxué  wèishìdào ; shìdào  wèi ;   wèiquán 。”

 9·31、“ tángzhīhuá  piānfǎnér  ěr ? shìshìyuǎnér 。” yuē :“ wèizhī  yuǎnzhīyǒu ?”
论语其他章节
Copyright © 2018-2019 论语网