搜索
导航

论语子罕篇第九注音版

论语网为您整理论语子罕篇注音版。

lún`hǎnpiān
hǎnyánmìngrén
xiàngdǎngrényuē:“zāikǒng!xuéérsuǒchéngmíng。”wénzhīwèiményuē:“zhí?zhí?zhíshè?zhí。”
yuē:“miǎn;jīnchúnjiǎncóngzhòngbàixià;jīnbàishàngtàisuīwéizhòngcóngxià。”
jué:
wèikuāngyuē:“wénwángwénzài?tiānzhījiāngsàngwénhòuzhěwén;tiānzhīwèisàngwénkuāngrén?”
tàizǎiwèngòngyuē:“shèngzhě?duōnéng?”gòngyuē:“tiānzòngzhījiāngshèngyòuduōnéng。”wénzhīyuē:“tàizǎizhī!shàojiànduōnéngshìjūnduōzāi?duō。”
láoyuē:“yún:‘shì。’”
yuē:“yǒuzhīzāi?zhīyǒuwènkōngkōngkòuliǎngduānérjiéyān。”
yuē:“fèngniǎozhìchū!”
jiàncuīzhěmiǎnchángzhězhějiànzhīsuīshàozuò;guòzhī
yányuānkuìrántànyuē:“yǎngzhīgāozuānzhījiānzhānzhīzàiqiányānzàihòuxúnxúnránshànyòuzhīwényuēnéngjiécáiyǒusuǒzhuóěrsuīcóngzhīyóu。”
bìng使shǐménrénwéichénbìngjiànyuē:“jiǔzāiyóuzhīxíngzhà!chénérwéiyǒuchénshuí?tiān?qiěchénzhīshǒunìngèrsānzhīshǒu?qiězòngzàngdào?”
gòngyuē:“yǒuměiyùnércángzhū?qiúshànérzhū?”yuē:“zhīzāi!zhīzāi!dàizhě。”
jiǔhuòyuē:“lòuzhī?”yuē:“jūnzhīlòuzhīyǒu?”
yuē:“wèifǎnránhòuyuèzhèng,《》《sòngsuǒ。”
yuē:“chūshìgōngqīngshìxiōngsāngshìgǎnmiǎnwèijiǔkùnyǒuzāi?”
zàichuānshàngyuē:“shìzhě!shězhòu。”
yuē:“wèijiànhàohàozhě。”
yuē:“wéishānwèichéngkuìzhǐzhǐpíngsuīkuìjìnwǎng。”
yuē:“zhīérduòzhěhuí!”
wèiyányuānyuē:“!jiànjìnwèijiànzhǐ。”
yuē:“miáoérxiùzhěyǒu!xiùérshízhěyǒu!”
yuē:“hòushēngwèiyānzhīláizhězhījīn?shíshíérwényānwèi。”
yuē:“zhīyánnéngcóng?gǎizhīwéiguìxùnzhīyánnéngyuè?zhīwéiguìyuèércóngérgǎiwèizhī。”
yuē:“zhǔzhōngxìnyǒuzhěguòdàngǎi。”
yuē:“sānjūnduóshuàiduózhì。”
yuē:“yùnpáozhěérchǐzhěyóu?‘zhìqiúyòngzāng?’”zhōngshēnsòngzhīyuē:“shìdàozāng?”
yuē:“suìhánránhòuzhīsōngbǎizhīhòudiāo。”
yuē:“zhìzhěhuòrénzhěyōuyǒngzhě。”
yuē:“gòngxuéwèishìdào;shìdàowèi;wèiquán。”
tángzhīhuāpiānfǎnérěr?shìshìyuǎnér。”yuē:“wèizhīyuǎnzhīyǒu?”

猜你想看:论语·子罕篇原文及翻译

更新时间:2023-02-12 14:02:41
转载请注明原文链接:http://www.lunyu8.cn/11/567.html

论语网 - 国学经典《论语》阅读平台