论语二十篇目录

学而篇 为政篇 八佾篇 里仁篇 公冶长篇 雍也篇 述而篇 泰伯篇 子罕篇 乡党篇 先进篇 颜渊篇 子路篇 宪问篇 卫灵公篇 季氏篇 阳货篇 微子篇 子张篇 尧曰篇

热门搜索词:论语七则论语六则论语三则论语下载论语八则论语全文论语杂谈论语注音版论语节选
您的当前位置:论语网 > 论语杂谈 >

论语子张篇第十九注音版

时间:2020-05-05 13:04:25 编辑:论语网

  lúnzizhāngpiānshíjiǔzhùyīnbǎn

 19·1、 zhāngyuē :“ shìjiànwēizhìmìng  jiànde  jìng  sàngāi   。”

 19·2、 zhāngyuē :“ zhíhóng  xìndào  yānnéngwéiyǒu ? yānnéngwéiwáng ?”

 19·3、 xiàzhīménrénwènjiāozhāng  zhāngyuē :“ xiàyún ?” duìyuē :“ xiàyuē :‘ zhězhī  zhězhī 。’” zhāngyuē :“ suǒwén  jūnzūnxiánérróngzhòng  jiāshànérjīnnéng  zhīxián  rénsuǒróng ? zhīxián  rénjiāng  zhīrén ?”

 19·4、 xiàyuē :“ suīxiǎodào  yǒuguānzhěyān ; zhìyuǎnkǒng  shìjūnwéi 。”

 19·5、 xiàyuē :“ zhīsuǒwáng  yuèwàngsuǒnéng  wèihàoxué 。”

 19·6、 xiàyuē :“ xuéérzhì  qièwènérjìn  rénzàizhōng 。”

 19·7、 xiàyuē :“ bǎigōngchéngshì  jūnxuézhìdào 。”

 19·8、 xiàyuē :“ xiǎorénzhīguòwén 。”

 19·9、 xiàyuē :“ jūnyǒusānbiàn  wàngzhīyǎnrán  zhīwēn  tīngyán 。”

 19·10、 xiàyuē :“ jūnxìnérhòuláomín  wèixìnwéi  xìnérhòujiàn  wèixìnwéibàng 。”

 19·11、 xiàyuē :“ xián  xiǎochū 。”

 19·12、 yóuyuē :“ xiàzhīménrénxiǎozi  dāngjiǔsǎoyìngduìjìn退tuì      běnzhī  zhī ?” xiàwénzhī  yuē :“  ! yányóuguò ! jūnzhīdào  shúxiānchuányān  shúhòujuànyān ? zhūcǎo  bié  jūnzhīdào  yān ? yǒushǐyǒuzhě  wéishèngrén !”

 19·13、 xiàyuē :“ shìéryōuxué  xuééryōushì 。”

 19·14、 yóuyuē :“ sàngzhìāiérzhǐ 。”

 19·15、 yóuyuē :“ yǒuzhāngwéinánnéng  ránérwèirén 。”

 19·16、 zēngyuē :“ tángtángzhāng  nánbìngwéirén 。”

 19·17、 zēngyuē :“ wénzhū  rénwèiyǒuzhìzhě  qīnsàng !”

 19·18、 zēngyuē :“ wénzhū  mèngzhuāngzhīxiào  néng ; gǎizhīchénzhīzhèng  shìnánnéng 。”

 19·19、 mèngshì使shǐyángwéishìshī  wènzēng  zēngyuē :“ shàngshīdào  mínsànjiǔ  deqíng  āijīnér !”

 19·20、 gòngyuē :“ zhòuzhīshàn  shìzhīshèn  shìjūnèxiàliú  tiānxiàzhīèjiēguīyān 。”

 19·21、 gòngyuē :“ jūnzhīguò  yuèzhīshíyān ; guò  rénjiējiànzhī ; gēng  rénjiēzhī 。”

 19·22、 wèigōngsūncháowèngòngyuē :“ zhòngyānxué ?” gòngyuē :“ wén  zhīdào  wèizhuì  zàirén  xiánzhěshízhě  xiánzhěshíxiǎozhě  yǒuwénzhīdàoyān  yānxué ? érchángshīzhīyǒu ?”

 19·23、 shūsūnshūdàicháo  yuē :“ gòngxiánzhòng 。” jǐnggàogòng  gòngyuē :“ zhīgōngqiáng  zhīqiángjiān  kuījiànshìjiāzhīhǎo  zhīqiángshùrèn  ménér  jiànzōngmiàozhīměi  bǎiguānzhī ménzhěhuòguǎ  zhīyún   !”

 19·24、 shūsūnshūhuǐzhòng  gòngyuē :“ wéi ! zhònghuǐ  rénzhīxiánzhě  qiūlíng  yóu; zhòng  yuè  éryān  rénsuījué  shāngyuè ? duōjiànzhīliàng 。”

 19·25、 chénqínwèizigòngyuē :“ wéigōng  zhòngxián ?” gòngyuē :“ jūnyánwéizhī  yánwéizhī  yánshèn  zhī  yóutiānzhījiēérshēng  zhīdebāngjiāzhě  suǒwèizhī  dàozhīxíng  suízhīlái  dòngzhī  shēngróng  āi  zhī ?”
论语其他章节
Copyright © 2018-2019 论语网