搜索
导航

论语子张篇第十九注音版

lún·zhāngpiān
zhāngyuē:“shìjiànwēizhìmìngjiànjìngsāngāi。”
zhāngyuē:“zhíhóngxìndàoyānnéngwéiyǒu?yānnéngwéi?”
xiàzhīménrénwènjiāozhāngzhāngyuē:“xiàyún?”duìyuē:“xiàyuē:‘zhězhīzhězhī。’”zhāngyuē:“suǒwénjūnzūnxiánérróngzhòngjiāshànérjīnnéngzhīxiánrénsuǒróng?zhīxiánrénjiāngzhīrén?”
xiàyuē:“suīxiǎodàoyǒuguānzhěyānzhìyuǎnkǒngshìjūnwéi。”
xiàyuē:“zhīsuǒyuèwàngsuǒnéngwèihàoxué。”
xiàyuē:“xuéérzhìqièwènérjìnrénzàizhōng。”
xiàyuē:“bǎigōngchéngshìjūnxuézhìdào。”
xiàyuē:“xiǎorénzhīguòwén。”
xiàyuē:“jūnyǒusānbiànwàngzhīyǎnránzhīwēntīngyán。”
xiàyuē:“jūnxìnérhòuláomínwèixìnwéi;xìnérhòujiànwèixìnwéibàng。”
xiàyuē:“xiánxiǎochū。”
yóuyuē:“xiàzhīménrénxiǎozidāngsǎoyìngduìjìn退tuìběnzhīzhī?”xiàwénzhīyuē:“yányóuguò!jūnzhīdàoshúxiānchuányān?shúhòujuànyān?zhūcǎobiéjūnzhīdàoyān?yǒushǐyǒuzhěwéishèngrén!”
xiàyuē:“shìéryōuxuéxuééryōushì。”
yóuyuē:“sāngzhìāiérzhǐ。”
yóuyuē:“yǒuzhāngwéinánnéngránérwèirén。”
zēngyuē:“tángtángzhāngnánbìngwéirén。”
zēngyuē:“wénzhūrénwèiyǒuzhìzhěqīnsàng!”
zēngyuē:“wénzhūmèngzhuāngzhīxiàonéng;gǎizhīchénzhīzhèngshìnánnéng。”
mèngshì使shǐyángwéishìshīwènzēngzēngyuē:“shàngshīdàomínsànjiǔqíngāijīnér!”
gòngyuē:“zhòuzhīshànshìzhīshènshìjūnxiàliútiānxiàzhīèjiēguīyān。”
gòngyuē:“jūnzhīguòyuèzhīshíyānguòrénjiējiànzhīgēngrénjiēyǎngzhī。”
wèigōngsūncháowèngòngyuē:“zhòngyānxué?”gòngyuē:“wénzhīdàowèizhuìzàirénxiánzhěshízhěxiánzhěshíxiǎozhěyǒuwénzhīdàoyānyānxué?érchángshīzhīyǒu?”
shūsūnshūcháoyuē:“gòngxiánzhòng。”jǐnggàogònggòngyuē:“zhīgōngqiángzhīqiángjiānkuījiànshìjiāzhīhǎo;zhīqiángshùrènménérjiànzōngmiàozhīměibǎiguānzhīménzhěhuòguǎzhīyún!”
shūsūnshūhuǐzhònggòngyuē:“wéizhònghuǐrénzhīxiánzhěqiūlíngyóu;zhòngyuèéryānrénsuījuéshāngyuè?duōjiànzhīliàng。”
chénqínwèizigòngyuē:“wéigōngzhòngxián?”gòngyuē:“jūnyánwéizhìyánwéizhìyánshènzhīyóutiānzhījiēérshēngzhībāngjiāzhěsuǒwèizhīdàozhīxíngsuízhīláidòngzhīshēngróngāizhī?”
更新时间:2023-02-12 12:10:55
转载请注明原文链接:http://www.lunyu8.cn/11/577.html

论语网 - 国学经典《论语》阅读平台