论语二十篇目录

学而篇 为政篇 八佾篇 里仁篇 公冶长篇 雍也篇 述而篇 泰伯篇 子罕篇 乡党篇 先进篇 颜渊篇 子路篇 宪问篇 卫灵公篇 季氏篇 阳货篇 微子篇 子张篇 尧曰篇

热门搜索词:论语七则论语六则论语三则论语下载论语八则论语全文论语杂谈论语注音版论语节选
您的当前位置:论语网 > 论语杂谈 >

论语公冶长篇第五注音版

时间:2020-05-05 13:08:14 编辑:论语网

  lúngōngchángpiānzhùyīnbǎn

 5·1、 wèigōngcháng :“   suīzàiléixièzhīzhōng  fēizuì 。” zhī 

 5·2、 wèinánróng :“ bāngyǒudào  fèi ; bāngdào  miǎnxíng 。” xiōngzhīzhī 

 5·3、 wèizijiàn :“ jūnzāiruòrén ! jūnzhě  yān ?”

 5·4、 gòngwènyuē :“  ?” yuē :“    。” yuē :“  ?” yuē :“ liǎn 。”

 5·5、 huòyuē :“ yōngrénérnìng 。” yuē :“ yānyòngnìng ? rénkǒugěi  zēngrén  zhīrén  yānyòngnìng ?”

 5·6、 使shǐdiāokāishì  duìyuē :“ zhīwèinéngxìn 。” shuō 

 5·7、 yuē :“ dàoxíng  chénghǎi  cóngzhě  yóu ?” wénzhī  yuē :“ yóuhǎoyǒngguò  suǒcái 。”

 5·8、 mèngwèn :“ rén ?” yuē :“ zhī 。” yòuwèn  yuē :“ yóu  qiānshèngzhīguó  使shǐzhì zhīrén 。”“ qiú ?” yuē :“ qiú  qiānshìzhī  bǎichéngzhījiā  使shǐwéizhīzǎi  zhīrén 。”“ chì ?” yuē :“ chì  shùdàicháo  使shǐbīnyán  zhīrén 。”

 5·9、 wèizigòngyuē :“ huíshú ?” duìyuē :“ gǎnwànghuí ? huíwénzhīshí  wénzhīèr 。” yuē :“  ;  。”

 5·10、 zǎizhòuqǐn  yuē :“ xiǔdiāo  fènzhīqiáng ; zhū ?” yuē :“ shǐrén  tīngyánérxìnxíng ; jīnrén  tīngyánérguānxíng  gǎishì 。”

 5·11、 yuē :“ wèijiàngāngzhě 。” huòduìyuē :“ shēnchéng 。” yuē :“ chéng  yāngāng ?”

 5·12、 gòngyuē :“ rénzhījiāzhū  jiāzhūrén 。” yuē :“   fēiěrsuǒ 。”

 5·13、 gòngyuē :“ zhīwénzhāng  érwén ; zhīyánxìngtiāndào  érwén 。”

 5·14、 yǒuwén  wèizhīnéngxíng  wéikǒngyǒuwén 

 5·15、 gòngwènyuē :“ kǒngwénwèizhī  wén   ?” yuē :“ mǐnérhàoxué  chǐxiàwèn  shìwèizhī  wén  。”

 5·16、 wèizichǎn :“ yǒujūnzhīdàoyān  xínggōng  shìshàngjìng  yǎngmínhuì  使shǐmín 。”

 5·17、 yuē :“ yànpíngzhòngshànrénjiāo  jiǔérjìngzhī 。”

 5·18、 yuē :“ zāngwénzhòngcài  shānjiézǎozhuō  zhī ?”

 5·19、 zhāngwènyuē :“ lìngyǐnwénsānshìwéilìngyǐn   ; sānzhī  yùn  jiùlìngyǐnzhīzhèng  gàoxīnlìngyǐn   ?” yuē :“ zhōng 。” yuē :“ rén ?” yuē :“ wèizhī  yānrén ?”“ cuīshìjūn  chénwényǒushíchéng érwéi  zhìbāng  yuē :‘ yóudàicuī 。’ wéizhī  zhībāng  yòuyuē :‘ yóudàicuī 。’ wéizhī  ?” yuē :“ qīng 。” yuē :“ rén ?” yuē :“ wèizhī  yānrén ?”

 5·20 wénsānérhòuxíng  wénzhī  yuē :“ zài   。”

 5·21、 yuē :“ níngzi  bāngyǒudào  zhī ; bāngdào    zhī   。”

 5·22、 zàichén  yuē :“ guī ! guī ! dǎngzhīxiǎozikuángjiǎn  fěiránchéngzhāng  zhīsuǒcáizhī 。”

 5·23、 yuē :“   shūniànjiùè  yuànshìyòng 。”

 5·24、 yuē :“ shúwèiwēishēnggāozhí ? huòyān  zhūlínérzhī 。”

 5·25、 yuē :“ qiǎoyán  lìng  gōng  zuǒqiūmíngchǐzhī  qiūchǐzhī  yuànéryǒurén  zuǒqiūmíngchǐzhī  qiūchǐzhī 。”

 5·26、 yányuān  shì  yuē :“ yáněrzhì ?” yuē :“ yuànchēqīngqiúpéngyǒugòng  zhīérhàn 。” yányuānyuē :“ yuànshàn  shīláo 。” yuē :“ yuànwénzizhīzhì 。” yuē :“ lǎozhěānzhī  péngyǒuxìnzhī  shǎozhě怀huáizhī 。”

 5·27、 yuē :“  ! wèijiànnéngjiànguòérnèisòngzhě 。”

 5·28、 yuē :“ shíshìzhī  yǒuzhōngxìnqiūzhěyān  qiūzhīhàoxué 。”
论语其他章节
Copyright © 2018-2019 论语网