论语二十篇目录

学而篇 为政篇 八佾篇 里仁篇 公冶长篇 雍也篇 述而篇 泰伯篇 子罕篇 乡党篇 先进篇 颜渊篇 子路篇 宪问篇 卫灵公篇 季氏篇 阳货篇 微子篇 子张篇 尧曰篇

热门搜索词:论语七则论语六则论语三则论语下载论语八则论语全文论语杂谈论语注音版论语节选
您的当前位置:论语网 > 论语杂谈 >

论语宪问篇第十四注音版

时间:2020-05-05 13:04:35 编辑:论语网

  lúnxiànwènpiānshízhùyīnbǎn

 14·1、 xiànwènchǐ  yuē :“ bāngyǒudào   ; bāngdào    chǐ 。”“     yuàn  xíngyān  wéirén?” yuē :“ wéinán  rénzhī 。”

 14·2、 yuē :“ shìér怀huái  wéishì 。”

 14·3、 yuē :“ bāngyǒudào  wēiyánwēixíng ; bāngdào  wēixíngyánsūn 。”

 14·4、 yuē :“ yǒuzhěyǒuyán  yǒuyánzhěyǒu  rénzhěyǒuyǒng  yǒngzhěyǒurén 。”

 14·5、 nángōngshìwènkǒngyuē :“ 羿shànshè  àodàngzhōu  rán    gōngjiàéryǒutiānxià 。”   nángōngshìchū  yuē :“ jūnzāiruòrén ! shàngzāiruòrén !”

 14·6、 yuē :“ jūnérrénzhěyǒu  wèiyǒuxiǎorénérrénzhě 。”

 14·7、 yuē :“ àizhī  néngláo ? zhōngyān  nénghuì ?”

 14·8、 yuē :“ wéimìng  chéncǎochuàngzhī  shìshūtǎolùnzhī  xíngrénxiūshìzhī  dōngzichǎnrùnzhī 。”

 14·9、 huòwènzichǎn  yuē :“ huìrén 。” wènzi西  yuē :“ zāi ! zāi !” wènguǎnzhòng  yuē :“ rén  duóshìpiánsānbǎi  fànshūshí  齿chǐyuànyán 。”

 14·10、 yuē :“ pínéryuànnán  érjiāo 。”

 14·11、 yuē :“ mènggōngchuòwéizhào  wèilǎoyōu  wéiténg  xuēdài 。”

 14·12、 wènchéngrén  yuē :“ ruòzāngzhòngzhīzhī  gōngchuòzhī  biànzhuāngzhīyǒng  rǎnqiúzhī  wénzhīyuè  wéichéngrén 。” yuē :“ jīnzhīchéngrénzhěrán ? jiàn  jiànwēishòumìng  jiǔyàowàngpíngshēngzhīyán  wéichéngrén 。”

 14·13、 wèngōngshūwéngōngmíngjiǎyuē :“ xìn  yán  xiào   ?” gōngmíngjiǎduìyuē :“ gàozhěguò  shíránhòuyán  rényànyán ; ránhòuxiào  rényànxiào ; ránhòu  rényàn 。” yuē :“ rán? rán ?”

 14·14、 yuē :“ zāngzhòngfángqiúwéihòu  suīyuēyàojūn  xìn 。”

 14·15、 yuē :“ jìnwéngōngjuéérzhèng  huángōngzhèngérjué 。”

 14·16、 yuē :“ huángōngshāgōngjiū  zhàozhī  guǎnzhòng 。” yuē :“ wèirén ?” yuē :“ huángōngjiǔzhūhóu  bīngchē  guǎnzhòngzhī  rén  rén 。”

 14·17、 gòngyuē :“ guǎnzhòngfēirénzhě ? huángōngshāgōngjiū  néng  yòuxiāngzhī 。” yuē :“ guǎnzhòngxiānghuángōng  zhūhóu  kuāngtiānxià  míndàojīnshòu  wēiguǎnzhòng  bèizuǒrèn  ruòzhīwéiliàng  jīnggōuérzhīzhī ?”

 14·18、 gōngshūwénzhīchéndài wéntóngshēngzhūgōng  wénzhīyuē :“ wéi  wén   。”

 14·19、 yánwèilínggōngzhīdào  kāngyuē :“ shì  érsàng ?” kǒngyuē :“ zhòngshūzhìbīn  zhùhuànzhìzōngmiào  wángsūnjiǎzhìjūn  shì  sàng ?”

 14·20 yuē :“ yánzhīzuò  wéizhīnán 。”

 14·21、 zhènchéngshìjiǎngōng  kǒngércháo  gàoāigōngyuē :“ zhènhéngshìjūn  qǐngtǎozhī 。” gōngyuē :“ gàosān !” kǒngyuē :“ cóngdàizhīhòu  gǎngào  jūnyuē  gàosān  zhě !” zhīsāngào    kǒngyuē:“ cóngdàizhīhòu  gǎngào 。”

 14·22、 wènshìjūn  yuē :“   érfànzhī 。”

 14·23、 yuē :“ jūnshàng  xiǎorénxià 。”

 14·24、 yuē :“ zhīxuézhěwéi  jīnzhīxuézhěwéirén 。”

 14·25、 使shǐrénkǒng  kǒngzhīzuòérwènyān  yuē :“ wéi ?” duìyuē :“ guǎguòérwèinéng。” 使shǐzhěchū  yuē :“ 使shǐ ! 使shǐ !”

 14·26、 yuē :“ zàiwèi  móuzhèng 。” zēngyuē :“ jūnchūwèi 。”

 14·27、 yuē :“ jūnchǐyánzhīguòxíng 。”

 14·28、 yuē :“ jūndàozhěsān  néngyān  rénzhěyōu  zhīzhěhuò  yǒngzhě 。” gòngyuē :“ dào 。”

 14·29、 gòngfāngrén  yuē :“   xiánzāi ? xiá 。”

 14·30 yuē :“ huànrénzhīzhī  huànnéng 。”

 14·31、 yuē :“ zhà  亿xìn  xiānjuézhě  shìxián !”

 14·32、 wēishēngwèikǒngyuē :“ qiūwéishìzhě ? nǎiwéinìng ?” kǒngyuē :“ fēigǎnwéinìng  。”

 14·33、 yuē :“ chēng  chēng 。”

 14·34、 huòyuē :“ bàoyuàn   ?” yuē :“ bào ? zhíbàoyuàn  bào 。”

 14·35、 yuē :“ zhī !” gòngyuē :“ wéizhīzi ?” yuē :“ yuàntiān  yóurén ; xiàxuéérshàng zhīzhětiān !”

 14·36、 gōngliáozisūn  jǐnggào  yuē :“ yǒuhuòzhìgōngliáo  yóunéngzhūshìcháo。” yuē :“ dàozhījiāngxíng  mìng  dàozhījiāngfèi  mìng  gōngliáomìng !”

 14·37、 yuē :“ xiánzhěshì      yán 。” yuē :“ zuòzhěrén 。”

 14·38、 宿shímén  chénményuē :“  ?” yuē :“ kǒngshì 。” yuē :“ shìzhīérwéizhīzhě ?”

 14·39、 qìngwèi  yǒukuìérguòkǒngshìzhīménzhě  yuē :“ yǒuxīnzāi  qìng !” éryuē :“ zāi ! kēngkēng ! zhī  ér  shēn  qiǎnjiē 。” yuē :“ guǒzāi ! wèizhīnán 。”
 
 14·40、 zhāngyuē :“《 shū  yún :‘ gāozōngliàngyīn  sānniányán 。’ wèi ?” yuē :“ gāozōng  zhīrénjiērán jūnhōng  bǎiguānzǒngtīngzhǒngzǎisānnián 。”

 14·41、 yuē :“ shànghǎo  mín使shǐ 。”

 14·42、 wènjūn  yuē :“ zuòjìng 。” yuē :“ ér ?” yuē :“ xiūānrén 。” yuē :“ ér ?” yuē :“ xiūānbǎixìng  xiūānbǎixìng  yáoshùnyóubìngzhū ?”

 14·43、 yuánrǎng  yuē :“ yòuérsūn  chángérshùyān  lǎoér  shìwéizéi 。” zhàngkòujìng 

 14·44、 quèdǎngtóngjiāngmìng  huòwènzhīyuē :“ zhě ?” yuē :“ jiànwèi  jiànxiānshēngbìngxíng  fēiqiúzhě  chéngzhě 。”

论语其他章节
Copyright © 2018-2019 论语网