论语二十篇目录

学而篇 为政篇 八佾篇 里仁篇 公冶长篇 雍也篇 述而篇 泰伯篇 子罕篇 乡党篇 先进篇 颜渊篇 子路篇 宪问篇 卫灵公篇 季氏篇 阳货篇 微子篇 子张篇 尧曰篇

热门搜索词:论语七则论语六则论语三则论语下载论语杂谈论语注音版论语节选
论语网 > 论语杂谈 >

论语颜渊篇第十二注音版

时间:2020-05-05 13:04:38

  lúnyányuānpiānshíèrzhùyīnbǎn

 12·1、 yányuānwènrén  yuē :“ wéirén    tiānxiàguīrényān  wéirényóu  éryóurénzāi ?” yányuānyuē :“ qǐngwèn 。” yuē :“ fēishì  fēitīng  fēiyán  fēidòng 。” yányuānyuē :“ huísuīmǐn  qǐngshì 。”

 12·2、 zhònggōngwènrén  yuē :“ chūménjiànbīn  使shǐmínchéng  suǒ  shīrén  zàibāngyuàn  zàijiāyuàn 。” zhònggōngyuē :“ yōngsuīmǐn  qǐngshì 。”

 12·3、 niúwènrén  yuē :“ rénzhě  yánrèn 。” yuē :“ yánrèn  wèizhīrén ?” yuē :“ wéizhīnán yánzhīderèn ?”

 12·4、 niúwènjūn  wèn :“ jūnyōu 。” yuē :“ yōu  wèizhījūn ?” yuē :“ nèixǐngjiù  yōu ?”

 12·5、 niúyōuyuē :“ rénjiēyǒuxiōng  wáng 。” xiàyuē :“ shāngwénzhī  shēngyǒumìng  guìzàitiān  jūnjìngérshī  réngōngéryǒu  hǎizhīnèijiēxiōng  jūnhuànxiōng ?”

 12·6、 zhāngwènmíng  yuē :“ jìnrùnzhīzèn  shòuzhī  xíngyān  wèimíng  jìnrùnzhīzèn  shòuzhī  xíngyān  wèiyuǎn 。”

 12·7、 gòngwènzhèng  yuē :“ shí  bīng  mínxìnzhī 。” gòngyuē :“ ér  sānzhěxiān ?” yuē :“ bīng 。” gòngyuē :“ ér  èrzhěxiān ?” yuē :“ shí  jiēyǒu  mínxìn 。”

 12·8、 zichéngyuē :“ jūnzhìér  wénwéi ?” gòngyuē :“   zhīshuōjūn ! shé  wényóuzhì  zhìyóuwén  bàozhīkuòyóuquǎnyángzhīkuò 。”

 12·9、 āigōngwènyǒuruòyuē :“ nián  yòng  zhī ?” yǒuruòduìyuē :“ chè ?” yuē :“ èr  yóu  zhīchè ?” duìyuē :“ bǎixìng  jūnshú ? bǎixìng  jūnshú ?”

 12·10、 zhāngwènchóngbiànhuò  yuē :“ zhǔzhōngxìn    chóng  àizhīshēng  èzhī  shēng  yòu  shìhuò 。‘ chéng  zhī ’。”

 12·11、 jǐnggōngwènzhèngkǒng  kǒngduìyuē :“ jūnjūn  chénchén     。” gōngyuē :“ shànzāi ! xìnjūnjūn  chénchén    zi  suīyǒu  érshízhū ?”

 12·12、 yuē :“ piànyánzhézhě  yóu ?” 宿nuò 

 12·13、 yuē :“ tīngsòng  yóurén  使shǐsòng ?”

 12·14、 zhāngwènzhèng  yuē :“ zhījuàn  xíngzhīzhōng 。”

 12·15、 yuē :“ xuéwén  yuēzhī  pàn !”

 12·16、 yuē :“ jūnchéngrénzhīměi  chéngrénzhīè  xiǎorénfǎnshì 。”

 12·17、 kāngwènzhèngkǒng  kǒngduìyuē :“ zhèngzhě  zhèng  shuàizhèng  shúgǎnzhèng ?”

 12·18、 kānghuàndào  wènkǒng  kǒngduìyuē :“ gǒuzizhī  suīshǎngzhīqiè 。”

 12·19、 kāngwènzhèngkǒngyuē :“ shādào  jiùyǒudào   ?” kǒngduìyuē :“ wéizhèng  yānyòngshā ? shànérmínshàn  jūnzhīfēng  xiǎorénzhīcǎo  cǎoshàngzhīfēngyǎn 。”

 12·20 zhāngwèn :“ shìwèizhī ?” yuē :“ zāi  ěrsuǒwèizhě ?” zhāngduìyuē :“ zàibāngwén  zàijiāwén 。” yuē :“ shìwén  fēi  zhě  zhìzhíérhǎo  cháyánérguān  xiàrén  zàibāng  zàijiā  wénzhě  rénérxíngwéi  zhī  zàibāngwén  zàijiāwén 。”

 12·21、 fánchícóngyóuzhīxià  yuē :“ gǎnwènchóng  xiū  biànhuò 。” yuē :“ shànzāiwèn ! xiānshìhòu  fēichóng ? gōngè  gōngrénzhīè  fēixiū ? zhāozhī忿fèn  wàngshēn  qīn  fēihuò ?”

 12·22、 fánchíwènrén  yuē :“ àirén 。” wènzhī  yuē :“ zhīrén  fánchíwèi  yuē :” zhícuòzhūwǎng  néng使shǐwǎngzhězhí 。” fánchí退tuì  jiànzixiàyuē :“ xiāngjiànérwènzhī  yuē :‘ zhícuòzhūwǎng  néng使shǐwǎngzhězhí ’, wèi ?” xiàyuē :“ zāiyán ! shùnyǒutiānxià  xuǎnzhòng  gāoyáo  rénzhěyuǎn  tāngyǒutiānxià  xuǎnzhòng yǐn  rénzhěyuǎn 。”

 12·23、 gòngwènyǒu  yuē :“ zhōnggàoérshàndàozhī  zhǐ  yān 。”

 12·24、 zēngyuē :“ jūnwénhuìyǒu  yǒurén 。”
推荐阅读
 • 子曰君子不重则不威拼音版

  子曰君子不重则不威注音版 《 论 ln 语 yǔ 里 lǐ 仁 rn 篇 piān 》 子 zǐ 曰 yuē : 君 jūn 子 zǐ , 不 b 重 zhng 则 z 不 b 威 wēi ; 学 xu 则 z 不 b 固 g 。 主 zhǔ 忠 zhōng 信 xn 。 无 w 友 yǒu 不...

 • 论语中关于君子的句子及翻译

  论语中关于君子的句子有哪些?下面论语网为大家整理论语中关于君子的句子及翻译。 1、子曰:君子不重,则不威;学则不固。主忠信,无友不如已者。过则勿惮改。 【翻译】 2、子曰...

 • 内省不疚夫何忧何惧什么意思?出自哪里

  内省不疚夫何忧何惧出自哪里? 意思解释:自己问心无愧,那还有什么忧愁和恐惧呢? 内省不疚夫何忧何惧什么意思? 内省不疚夫何忧何惧出自于《论语颜渊篇》中的第四章。全章原文:...

 • 论语颜渊篇第十二注音版

  论 ln 语 yǔ 颜 yn 渊 yuān 篇 piān 第 d 十 sh 二 r 注 zh 音 yīn 版 bǎn 121、 颜 yn 渊 yuān 问 wn 仁 rn 。 子 zǐ 曰 yuē : 克 k 已 yǐ 复 f 礼 lǐ 为 wi 仁 rn 。 一 yī 日 r 克 k 已 yǐ 复 f 礼 lǐ ,...

 • 论语先进篇第十一拼音版

  ln yǔ xiān jn piān d sh yī pīn yīn bǎn 论语先进篇第十一拼音版 111、 zǐ yuē : xiān jn y lǐ yu , yě rn yě ; hu jn y lǐ yu , jūn zǐ yě 。 r yng zhī , z w cng xiān jn 。 111、子曰:先进于礼乐,野...

论语网 - 论语名著阅读平台