论语二十篇目录

学而篇 为政篇 八佾篇 里仁篇 公冶长篇 雍也篇 述而篇 泰伯篇 子罕篇 乡党篇 先进篇 颜渊篇 子路篇 宪问篇 卫灵公篇 季氏篇 阳货篇 微子篇 子张篇 尧曰篇

热门搜索词:论语七则论语六则论语三则论语下载论语八则论语全文论语杂谈论语注音版论语节选
您的当前位置:论语网 > 论语杂谈 >

论语颜渊篇第十二注音版

时间:2020-05-05 13:04:38 编辑:论语网

  lúnyányuānpiānshíèrzhùyīnbǎn

 12·1、 yányuānwènrén  yuē :“ wéirén    tiānxiàguīrényān  wéirényóu  éryóurénzāi ?” yányuānyuē :“ qǐngwèn 。” yuē :“ fēishì  fēitīng  fēiyán  fēidòng 。” yányuānyuē :“ huísuīmǐn  qǐngshì 。”

 12·2、 zhònggōngwènrén  yuē :“ chūménjiànbīn  使shǐmínchéng  suǒ  shīrén  zàibāngyuàn  zàijiāyuàn 。” zhònggōngyuē :“ yōngsuīmǐn  qǐngshì 。”

 12·3、 niúwènrén  yuē :“ rénzhě  yánrèn 。” yuē :“ yánrèn  wèizhīrén ?” yuē :“ wéizhīnán yánzhīderèn ?”

 12·4、 niúwènjūn  wèn :“ jūnyōu 。” yuē :“ yōu  wèizhījūn ?” yuē :“ nèixǐngjiù  yōu ?”

 12·5、 niúyōuyuē :“ rénjiēyǒuxiōng  wáng 。” xiàyuē :“ shāngwénzhī  shēngyǒumìng  guìzàitiān  jūnjìngérshī  réngōngéryǒu  hǎizhīnèijiēxiōng  jūnhuànxiōng ?”

 12·6、 zhāngwènmíng  yuē :“ jìnrùnzhīzèn  shòuzhī  xíngyān  wèimíng  jìnrùnzhīzèn  shòuzhī  xíngyān  wèiyuǎn 。”

 12·7、 gòngwènzhèng  yuē :“ shí  bīng  mínxìnzhī 。” gòngyuē :“ ér  sānzhěxiān ?” yuē :“ bīng 。” gòngyuē :“ ér  èrzhěxiān ?” yuē :“ shí  jiēyǒu  mínxìn 。”

 12·8、 zichéngyuē :“ jūnzhìér  wénwéi ?” gòngyuē :“   zhīshuōjūn ! shé  wényóuzhì  zhìyóuwén  bàozhīkuòyóuquǎnyángzhīkuò 。”

 12·9、 āigōngwènyǒuruòyuē :“ nián  yòng  zhī ?” yǒuruòduìyuē :“ chè ?” yuē :“ èr  yóu  zhīchè ?” duìyuē :“ bǎixìng  jūnshú ? bǎixìng  jūnshú ?”

 12·10、 zhāngwènchóngbiànhuò  yuē :“ zhǔzhōngxìn    chóng  àizhīshēng  èzhī  shēng  yòu  shìhuò 。‘ chéng  zhī ’。”

 12·11、 jǐnggōngwènzhèngkǒng  kǒngduìyuē :“ jūnjūn  chénchén     。” gōngyuē :“ shànzāi ! xìnjūnjūn  chénchén    zi  suīyǒu  érshízhū ?”

 12·12、 yuē :“ piànyánzhézhě  yóu ?” 宿nuò 

 12·13、 yuē :“ tīngsòng  yóurén  使shǐsòng ?”

 12·14、 zhāngwènzhèng  yuē :“ zhījuàn  xíngzhīzhōng 。”

 12·15、 yuē :“ xuéwén  yuēzhī  pàn !”

 12·16、 yuē :“ jūnchéngrénzhīměi  chéngrénzhīè  xiǎorénfǎnshì 。”

 12·17、 kāngwènzhèngkǒng  kǒngduìyuē :“ zhèngzhě  zhèng  shuàizhèng  shúgǎnzhèng ?”

 12·18、 kānghuàndào  wènkǒng  kǒngduìyuē :“ gǒuzizhī  suīshǎngzhīqiè 。”

 12·19、 kāngwènzhèngkǒngyuē :“ shādào  jiùyǒudào   ?” kǒngduìyuē :“ wéizhèng  yānyòngshā ? shànérmínshàn  jūnzhīfēng  xiǎorénzhīcǎo  cǎoshàngzhīfēngyǎn 。”

 12·20 zhāngwèn :“ shìwèizhī ?” yuē :“ zāi  ěrsuǒwèizhě ?” zhāngduìyuē :“ zàibāngwén  zàijiāwén 。” yuē :“ shìwén  fēi  zhě  zhìzhíérhǎo  cháyánérguān  xiàrén  zàibāng  zàijiā  wénzhě  rénérxíngwéi  zhī  zàibāngwén  zàijiāwén 。”

 12·21、 fánchícóngyóuzhīxià  yuē :“ gǎnwènchóng  xiū  biànhuò 。” yuē :“ shànzāiwèn ! xiānshìhòu  fēichóng ? gōngè  gōngrénzhīè  fēixiū ? zhāozhī忿fèn  wàngshēn  qīn  fēihuò ?”

 12·22、 fánchíwènrén  yuē :“ àirén 。” wènzhī  yuē :“ zhīrén  fánchíwèi  yuē :” zhícuòzhūwǎng  néng使shǐwǎngzhězhí 。” fánchí退tuì  jiànzixiàyuē :“ xiāngjiànérwènzhī  yuē :‘ zhícuòzhūwǎng  néng使shǐwǎngzhězhí ’, wèi ?” xiàyuē :“ zāiyán ! shùnyǒutiānxià  xuǎnzhòng  gāoyáo  rénzhěyuǎn  tāngyǒutiānxià  xuǎnzhòng yǐn  rénzhěyuǎn 。”

 12·23、 gòngwènyǒu  yuē :“ zhōnggàoérshàndàozhī  zhǐ  yān 。”

 12·24、 zēngyuē :“ jūnwénhuìyǒu  yǒurén 。”
论语其他章节
Copyright © 2018-2019 论语网