搜索
导航

论语公冶长篇第五拼音版

lún·gōngchángpiān
wèigōngcháng:“suīzàiléixièzhīzhōngfēizuì!”zhī
wèinánróng:“bāngyǒudàofèi;bāngdàomiǎnxíng。”xiōngzhīzhī
wèizijiàn:“jūnzāiruòrén!jūnzhěyān?”
gòngwènyuē:“?”yuē:“。”yuē:“?”yuē:“liǎn。”
huòyuē:“yōngrénérnìng。”yuē:“yānyòngnìng?rénkǒuzēngrénzhīrényānyòngnìng?”
使shǐdiāokāishìduìyuē:“zhīwèinéngxìn。”yuè
yuē:“dàoxíngchénghǎicóngzhěyóu?”wénzhīyuē:“yóuhàoyǒngguòsuǒcái。”
mèngwèn:“rén?”yuē:“zhī。”yòuwènyuē:“yóuqiānshèngzhīguó使shǐzhìzhīrén。”“qiú?”yuē:“qiúqiānshìzhībǎishèngzhījiā使shǐwéizhīzǎizhīrén。”“chì?”yuē:“chìshùdàicháo使shǐbīnyánzhīrén。”
wèizigòngyuē:“huíshú?”duìyuē:“gǎnwànghuí?huíwénzhīshíwénzhīèr。”yuē:“!”
zǎizhòuqǐnyuē:“xiǔdiāofènzhīqiángzhū?”yuē:“shǐréntīngyánérxìnxíng;jīnréntīngyánérguānxínggǎishì。”
yuē:“wèijiàngāngzhě。”huòduìyuē:“shēnchéng。”yuē:“chéngyāngāng。”
gòngyuē:“rénzhījiāzhūjiāzhūrén。”yuē:“fēiěrsuǒ。”
gòngyuē:“zhīwénzhāngérwén;zhīyánxìngtiāndàoérwén。”
yǒuwénwèizhīnéngxíngwéikǒngyǒuwén
gòngwènyuē:“kǒngwénwèizhīwén?”yuē:“mǐnérhàoxuéchǐxiàwènshìwèizhīwén。”
wèizichǎn:“yǒujūnzhīdàoyānxínggōngshìshàngjìngyǎngmínhuì使shǐmín。”
yuē:“yànpíngzhòngshànrénjiāojiǔérjìngzhī。”
yuē:“zāngwénzhòngcàishānjiézǎozhuōzhì?”
zhāngwènyuē:“lìngyǐnwénsānshìwéilìngyǐnsānzhīyùnjiùlìngyǐnzhīzhènggàoxīnlìngyǐn?”yuē:“zhōng。”yuē:“rén?”yuē:“wèizhīyānrén?”“cuīshìjūnchénwényǒushíshèngérwéizhīzhìbāngyuē:‘yóudàicuī。’wéizhīzhībāngyòuyuē:‘yóucuī。’wéizhī?”yuē:“qīng。”yuē:“rén?”yuē:“wèizhīyānrén?”
wénsānérhòuxíngwénzhīyuē:“zài。”
yuē:“nìngzibāngyǒudàozhì;bāngdàozhì。”
zàichényuē:“guī!guī!dǎngzhīxiǎozikuángjiǎnfěiránchéngzhāngzhīsuǒcáizhī。”
yuē:“shūniànjiùèyuànshìyòng。”
yuē:“shúwèiwēishēnggāozhí?huòyānzhūlínérzhī。”
yuē:“qiǎoyánlìnggōngzuǒqiūmíngchǐzhīqiūchǐzhīyuànéryǒurénzuǒqiūmíngchǐzhīqiūchǐzhī。”
yányuānshìyuē:“yáněrzhì?”yuē:“yuànchēqīngqiúpéngyǒugòngzhīérhàn。”yányuānyuē:“yuànshànshīláo。”yuē:“yuànwénzizhīzhì。”yuē:“lǎozhěānzhīpéngyǒuxìnzhīshàozhě怀huáizhī。”
yuē:“!wèijiànnéngjiànguòérnèisòngzhě。”
yuē:“shíshìzhīyǒuzhōngxìnqiūzhěyānqiūzhīhàoxué。”
更新时间:2023-02-04 23:17:32
转载请注明原文链接:http://www.lunyu8.cn/11/584.html

论语网 - 国学经典《论语》阅读平台