论语二十篇目录

学而篇 为政篇 八佾篇 里仁篇 公冶长篇 雍也篇 述而篇 泰伯篇 子罕篇 乡党篇 先进篇 颜渊篇 子路篇 宪问篇 卫灵公篇 季氏篇 阳货篇 微子篇 子张篇 尧曰篇

热门搜索词:论语七则论语六则论语三则论语下载论语八则论语全文论语杂谈论语注音版论语节选
您的当前位置:论语网 > 论语杂谈 >

论语阳货篇第十七注音版

时间:2020-05-05 13:04:33 编辑:论语网

  lúnyánghuòpiānshízhùyīnbǎn

 17·1、 yánghuòjiànkǒng  kǒngjiàn  guīkǒngtún  kǒngshíwáng  érwǎngbàizhī  zhū  wèikǒngyuē :“ lái ! ěryán 。” yuē :“ 怀huáibǎoérbāng  wèirén ?” yuē :“  。”“ hǎocóngshìérshīshí  wèizhī ?” yuē :“  。”“ yuèshì  suì 。” kǒngyuē :“ nuò  jiāngshì 。”

 17·2、 yuē :“ xìngxiāngjìn  xiāngyuǎn 。”

 17·3、 yuē :“ wéishàngzhīxià 。”

 17·4、 zhīchéng  wénxiánzhīshēng  wǎněrérxiào  yuē :“ yānyòngniúdāo ?” yóuduìyuē :“ zhěyǎnwénzhūyuē :‘ jūnxuédàoàirén  xiǎorénxuédào使shǐ 。’” yuē :“ èrsān ! yǎnzhīyánshì  qiányánzhīěr。”

 17·5、 gōngshānrǎofèipàn  zhào  wǎng  shuō  yuē :“ zhī    gōngshānshìzhīzhī ?” yuē :“ zhàozhě  érzāi ? yǒuyòngzhě  wéidōngzhōu ?”

 17·6、 zhāngwènrénkǒng  kǒngyuē :“ néngxíngzhětiānxià  wéirén 。”“ qǐngwènzhī 。” yuē :“ gōngkuānxìnmǐnhuì  gōng  kuānzhòng  xìnrénrènyān  mǐnyǒugōng  huì使shǐrén 。”

 17·7、 zhào  wǎng  yuē :“ zhěyóuwénzhūyuē :‘ qīnshēnwéishànzhě  jūn 。’ zhōngpàn  zhīwǎng  zhī ?” yuē :“ rán  yǒushìyán  yuējiān  érlín ; yuēbái  nièér  páoguāzāi ? yānnéngérshí ?”

 17·8、 yuē :“ yóu ! wénliùyánliù ?” duìyuē :“ wèi 。”“  !   hǎorénhàoxué   ; hǎozhīhàoxué  dàng ; hǎoxìnhàoxué  zéi ; hǎozhíhàoxué  jiǎo ; hǎoyǒnghàoxué  luàn ; hǎogānghàoxué  kuáng 。”

 17·9、 yuē :“ xiǎozixué  shī 》? shī  xīng  guān  qún  yuàn  ěrzhīshì  yuǎnzhīshìjūn ; duōshíniǎoshòucǎozhīmíng 。”

 17·10、 wèiyuē :“ wéi  zhōunán 》、《 zhàonán   ? rénérwéi  zhōunán 》、《 zhàonán 》, yóuzhèngqiángmiànér ?”

 17·11、 yuē :“ yúnyún  yúnzāi ? yuèyúnyún  zhōngyúnzāi ?”

 17·12、 yuē :“ érnèirěn  zhūxiǎorén  yóu穿chuānzhīdào ?”

 17·13、 yuē :“ xiāngyuán  zhīzéi 。”

 17·14、 yuē :“ dàotīngérshuō  zhī 。”

 17·15、 yuē :“ shìjūnzāi ?” wèizhī  huànzhī  zhī  huànshīzhī  gǒuhuànshīzhī  suǒzhì 。“

 17·16、 yuē :“ zhěmínyǒusān  jīnhuòshìzhīwáng  zhīkuáng  jīnzhīkuángdàng ; zhījīnlián  jīnzhījīn忿fèn ; zhīzhí  jīnzhīzhàér 。”

 17·17、 yuē :“ qiǎoyánlìng  xiānrén 。”

 17·18、 yuē :“ èzhīduózhū  èzhèngshēngzhīluàn  èkǒuzhībāngjiāzhě 。”

 17·19、 yuē :“ yán 。” gòngyuē :“ yán  xiǎozishùyān ?” yuē :“ tiānyánzāi ? shíxíngyān  bǎishēngyān  tiānyánzāi ?”

 17·20、 bēijiànkǒng  kǒng  jiāngmìngzhěchū  ér  使shǐzhīwénzhī 

 17·21、 zǎiwèn :“ sānniánzhīsàng  jiǔ  jūnsānniánwèi  huài ; sānniánwèi  bēng  jiùméi  xīnshēng  zuānsuìgǎihuǒ   。” yuē :“ shídào  jǐn  ān ?” yuē :“ ān 。”“ ān  wéizhī  jūnzhīsāng  shízhǐgān  wén  chùān  wéi  jīnān  wéizhī !” zǎichū  yuē :“ zhīrén ! shēngsānnián  ránhòumiǎnzhī怀huái  sānniánzhīsàng  tiānxiàzhītōngsàng  yǒusānniánzhīài ?”

 17·22、 yuē :“ bǎoshízhōng  suǒyòngxīn  nánzāi ! yǒuzhě ? wéizhī  yóuxián 。”

 17·23、 yuē :“ jūnshàngyǒng !” yuē :“ jūnwéishàng  jūnyǒuyǒngérwéiluàn  xiǎorényǒuyǒngérwéidào 。”

 17·24、 gòngyuē :“ jūnyǒuè !” yuē :“ yǒuè  èchēngrénzhīèzhě  èxiàliúér shàngzhě  èyǒngérzhě  èguǒgǎnérzhìzhě 。” yuē :“ yǒuè ?”“ èjiàowéizhīzhě  èsūnwéiyǒngzhě  èjiéwéizhízhě 。”

 17·25、 yuē :“ wéixiǎorénwéinányǎng  jìnzhīsūn  yuǎnzhīyuàn 。”

 17·26、 yuē :“ niánshíérjiànèyān  zhōng 。”
论语其他章节
Copyright © 2018-2019 论语网