搜索
导航

论语季氏篇第十六注音版

lún·shìpiān
shìjiāngzhuānrǎnyǒujiànkǒngyuē:“shìjiāngyǒushìzhuān。”kǒngyuē:“qiúnǎiěrshìguò?zhuānzhěxiānwángwéidōngméngzhǔqiězàibāngzhīzhōngshìshèzhīchénwéi?”rǎnyǒuyuē:“zhīèrchénzhějiē。”kǒngyuē:“qiúzhōurènyǒuyányuē:‘chénjiùliènéngzhězhǐ。’wēiérchídiānérjiāngyānyòngxiàng?qiěěryánguòchūxiáguīhuǐzhōngshìshéizhīguò?”rǎnyǒuyuē:“jīnzhuānérjìnjīnhòushìwéisūnyōu。”kǒngyuē:“qiújūnshěyuēzhīérwèizhīqiūwényǒuguóyǒujiāzhěhuànguǎérhuànjūnhuànpínérhuànāngàijūnpínguǎānqīngshìyuǎnrénxiūwénláizhīláizhīānzhījīnyóuqiú xiàngyuǎnrénérnéngláibāngfēnbēngérnéngshǒuérmóudònggānbāngnèikǒngsūnzhīyōuzàizhuānérzàixiāoqiángzhīnèi。”
kǒngyuē:“tiānxiàyǒudàoyuèzhēngtiānchū;tiānxiàdàoyuèzhēngzhūhóuchūzhūhóuchūgàishíshìshī;chūshìshī;péichénzhíguómìngsānshìshītiānxiàyǒudàozhèngzài;tiānxiàyǒudàoshùrén。”
kǒngyuē:“zhīgōngshìshìzhèngdǎishìsānhuánzhīsūnwēi。”
kǒngyuē:“zhěsānyǒusǔnzhěsānyǒuyǒuzhíyǒuliàngyǒuduōwén;yǒu便piányǒushànróuyǒu便piánnìngsǔn。”
kǒngyuē:“zhěsānsǔnzhěsānjiéyuèdàorénzhīshànduōxiányǒu;jiāoyóuyànsǔn。”
kǒngyuē:“shìjūnyǒusānqiānyánwèizhīéryánwèizhīzàoyánzhīéryánwèizhīyǐnwèijiànyánéryánwèizhī。”
kǒngyuē:“jūnyǒusānjièshàozhīshíxuèwèidìngjièzhīzài;zhuàngxuèfānggāngjièzhīzàidòu;lǎoxuèshuāijièzhīzài。”
kǒngyuē:“jūnyǒusānwèiwèitiānmìngwèirénwèishèngrénzhīyánxiǎorénzhītiānmìngérwèixiárénshèngrénzhīyán。”
kǒngyuē:“shēngérzhīzhīzhěshàngxuéérzhīzhīzhě;kùnérxuézhīyòukùnérxuémínwéixià。”
kǒngyuē:“jūnyǒujiǔshìmíngtīngcōngwēnmàogōngyánzhōngshìjìngwèn忿fènnánjiàn。”
kǒngyuē:“jiànshànjiànshàntàntāng;jiànrénwényǐnqiúzhìxíngdào;wénwèijiànrén。”
jǐnggōngyǒuqiānzhīmínérchēngyān;shū饿èshǒuyángzhīxiàmíndàojīnchēngzhīzhīwèi?”
chéngāngwènyuē:“yǒuwén?”duìyuē:“wèichángérguòtíngyuē:‘xuéshī?’duìyuē:‘wèi。’‘xuéshī》,yán。’退tuìérxuéshī》。yòuérguòtíngyuē:‘xué?’duìyuē:‘wèi。’‘xué》,。’退tuìérxué》。wénèrzhě。”chéngāng退tuìéryuē:“wènsānwénshī》,wén》,yòuwénjūnzhīyuǎn。”
bāngjūnzhījūnchēngzhīyuērénrénchēngyuēxiǎotóng;bāngrénchēngzhīyuējūnrénchēngzhūbāngyuēguǎxiǎojūn;bāngrénchēngzhīyuējūnrén
更新时间:2023-02-12 12:09:55
转载请注明原文链接:http://www.lunyu8.cn/11/574.html

论语网 - 国学经典《论语》阅读平台