论语二十篇目录

学而篇 为政篇 八佾篇 里仁篇 公冶长篇 雍也篇 述而篇 泰伯篇 子罕篇 乡党篇 先进篇 颜渊篇 子路篇 宪问篇 卫灵公篇 季氏篇 阳货篇 微子篇 子张篇 尧曰篇

热门搜索词:论语七则论语六则论语三则论语下载论语八则论语全文论语杂谈论语注音版论语节选
您的当前位置:论语网 > 论语杂谈 >

论语季氏篇第十六注音版

时间:2020-05-05 13:04:34 编辑:论语网

  lúnshìpiānshíliùzhùyīnbǎn

 16·1、 shìjiāngzhuān  rǎnyǒu  jiànkǒngyuē :“ shìjiāngyǒushìzhuān 。”

  kǒngyuē :“ qiú ! nǎiěrshìguò ? zhuān  zhěxiānwángwéidōngméngzhǔ  qiězàibāngzhīzhōng  shìshèzhīchén  wéi ?”

  rǎnyǒuyuē :“ zhī  èrchénzhějiē 。”

  kǒngyuē :“ qiú ! zhōurènyǒuyányuē :‘ zhènjiùliè  néngzhězhǐ 。’ wēiérchí  diānér  jiāngyānyòngxiāng ? qiěěryánguò  chūxiá  guīhuǐzhōng  shìshéizhīguò ?”

  rǎnyǒuyuē :“ jīnzhuān  érjìnfèi  jīn  hòushìwéisūnyōu 。”

  kǒngyuē :“ qiú ! jūnshèyuē  zhī  érwéizhī  qiūwényǒuguóyǒujiāzhě  huànguǎérhuànjūn  huànpínérhuànān  gàijūnpín  guǎ  ānqīng  shì  yuǎnrén  xiūwénláizhī  láizhī  ānzhī  jīnyóuqiú  xiāng  yuǎnrénérnénglái  bāngfēnbēngérnéngshǒu  érmóudònggānbāngnèi kǒngsūnzhīyōu  zàizhuān  érzàixiāoqiángzhīnèi 。”

 16·2、 kǒngyuē :“ tiānxiàyǒudào  yuèzhēngtiānchū ; tiānxiàdào  yuèzhēngzhūhóuchū  zhūhóuchū  gàishíshìshī ; dàichū  shìshī ; péichénzhíguómìng  sānshìshī  tiānxiàyǒudào  zhèngzàidài  tiānxiàyǒudào  shùrén 。”

 16·3、 kǒngyuē :“ zhīgōngshìshì  zhèngdǎidàishì  sānhuánzhīsūnwēi 。”

 16·4、 kǒngyuē :“ zhěsānyǒu  sǔnzhěsānyǒu  yǒuzhí  yǒuliàng  yǒuduōwén    yǒu便biàn  yǒushànróu  yǒu便biànnìng  sǔn 。”

 16·5、 kǒngyuē :“ zhěsān  sǔnzhěsān  jiéyuè  dàorénzhīshàn  duōxiányǒu    jiāo  yóu  yàn  sǔn 。”

 16·6、 kǒngyuē :“ shìjūnyǒusān  yánwèizhīéryán  wèizhīzào ; yánzhīéryán  wèizhīyǐn ; wèijiànyánéryán  wèizhī 。”

 16·7、 kǒngyuē :“ jūnyǒusānjiè  shǎozhīshí  xuèwèidìng  jièzhīzài ; zhuàng  xuèfānggāng  jièzhīzàidòu ; lǎo  xuèshuāi  jièzhīzài 。”

 16·8、 kǒngyuē :“ jūnyǒusānwèi  wèitiānmìng  wèirén  wèishèngrénzhīyán  xiǎorénzhītiānmìngérwèi  xiárén  shèngrénzhīyán 。”

 16·9、 kǒngyuē :“ shēngérzhīzhīzhěshàng  xuéérzhīzhīzhě ; kùnérxuézhī  yòu ; kùnérxué  mínwéixià。”

 16·10、 kǒngyuē :“ jūnyǒujiǔ  shìmíng  tīngcōng  wēn  màogōng  yánzhōng  shìjìng  wèn  忿fènnán  jiànde 。”

 16·11、 kǒngyuē :“ jiànshàn  jiànshàntàntāng  jiànrén  wén  yǐnqiúzhì  xíngdào  wén  wèijiànrén 。”

 16·12、 jǐnggōngyǒuqiān  zhī  mínérchēngyān    shū饿èshǒuyángzhīxià  míndàojīnchēngzhī zhīwèi ?

 16·13、 chénkàngwènyuē :“ yǒuwén ?” duìyuē :“ wèi  cháng  érguòtíng  yuē :‘ xué  shī   ?’ duìyuē :‘ wèi 。’‘ xué  shī 》, yán 。’ 退tuìérxué  shī 》。   yòu  érguòtíng  yuē :‘ xué ?’ duìyuē :‘ wèi 。’‘ xué   。’ 退tuìérxué  wénèrzhě 。” chénkàng退tuìéryuē :“ wènsān  wén  shī 》, wén  yòuwénjūnzhīyuǎn 。”

 16·14、 bāngjūnzhī  jūnchēngzhīyuē  rén ”, rénchēngyuē  xiǎotóng ”; bāngrénchēngzhīyuē  jūnrén ”, chēngzhūbāngyuē  guǎxiǎojūn ”; bāngrénchēngzhī  yuē  jūnrén ”。
论语其他章节
Copyright © 2018-2019 论语网