论语二十篇目录

学而篇 为政篇 八佾篇 里仁篇 公冶长篇 雍也篇 述而篇 泰伯篇 子罕篇 乡党篇 先进篇 颜渊篇 子路篇 宪问篇 卫灵公篇 季氏篇 阳货篇 微子篇 子张篇 尧曰篇

热门搜索词:论语七则论语六则论语三则论语下载论语杂谈论语注音版论语节选
论语网 > 论语杂谈 >

论语微子篇第十八拼音版

时间:2020-05-05 12:57:29

 lún yǔ wēi zi piān dì shí bā pīn yīn bǎn

 论语微子篇第十八拼音版

 18·1、 wēi zi qù zhī , jī zǐ wéi zhī nú , bǐ gān jiàn ér sǐ 。 kǒng zǐ yuē :“ yīn yǒu sān rén yān 。”

 18·1、微子去之,箕子为之奴,比干谏而死。孔子曰:“殷有三仁焉。”

 18·2、 liǔ xià huì wéi shì shī , sān chù 。 rén yuē :“ zǐ wèi kě yǐ qù hū ?” yuē :“ zhí dào ér shì rén , yān wǎng ér bù sān chù ? wǎng dào ér shì rén , hé bì qù fù mǔ zhī bāng ?”

 18·2、柳下惠为士师,三黜。人曰:“子未可以去乎?”曰:“直道而事人,焉往而不三黜?枉道而事人,何必去父母之邦?”

 18·3、 qí jǐng gōng dài kǒng zǐ yuē :“ ruò jì shì , zé wú bù néng ; yǐ jì 、 mèng zhī jiān dài zhī 。” yuē :“ wú lǎo yǐ , bù néng yòng yě 。” kǒng zǐ xíng 。

 18·3、齐景公待孔子曰:“若季氏,则吾不能;以季、孟之间待之。”曰:“吾老矣,不能用也。”孔子行。

 18·4、 qí rén guī nǚ lè , jì huán zi shòu zhī , sān rì bù cháo , kǒng zǐ xíng 。

 18·4、齐人归女乐,季桓子受之,三日不朝,孔子行。

 18·5、 chǔ kuáng jiē yú gē ér guò kǒng zǐ yuē :“ fèng xī fèng xī ! hé dé zhī shuāi ? wǎng zhě bù kě jiàn , lái zhě yóu kě zhuī 。 yǐ ér ! yǐ ér ! jīn zhī cóng zhèng zhě dài ér !” kǒng zǐ xià , yù yǔ zhī yán 。 qū ér pì zhī , bù de yǔ zhī yán 。

 18·5、楚狂接舆歌而过孔子曰:“凤兮凤兮!何德之衰?往者不可谏,来者犹可追。已而!已而!今之从政者殆而!”孔子下,欲与之言。趋而辟之,不得与之言。

 18·6、 cháng jǔ 、 jié nì ǒu ér gēng , kǒng zǐ guò zhī , shǐ zi lù wèn jīn yān 。 cháng jǔ yuē :“ fū zhí yú zhě wèi shéi ?” zǐ lù yuē :“ wèi kǒng qiū 。” yuē :“ shì lǔ kǒng qiū yǔ ?” yuē :“ shì yě 。” yuē :“ shì zhī jīn yǐ 。” wèn yú jié nì 。 jié nì yuē :“ zǐ wèi shéi ?” yuē :“ wèi zhòng yóu ”。 yuē :“ shì lǔ kǒng qiū zhī tú yǔ ?” duì yuē :“ rán 。” yuē :“ tāo tāo zhě tiān xià jiē shì yě , ér shéi yǐ yì zhī ? qiě ér yǔ qí cóng pì rén zhī shì yě , qǐ ruò cóng pì shì zhī shì zāi ?” nòu ér bù chuò 。 zǐ lù xíng yǐ gào 。 fū zǐ wǔ rán yuē :“ niǎo shòu bù kě yǔ tóng qún , wú fēi sī rén zhī tú yǔ ér shéi yǔ ? tiān xià yǒu dào , qiū bù yǔ yì yě 。”

 18·6、长沮、桀溺耦而耕,孔子过之,使子路问津焉。长沮曰:“夫执舆者为谁?” 子路曰:“为孔丘。”曰:“是鲁孔丘与?”曰:“是也。”曰:“是知津矣。”问于桀溺。桀溺曰:“子为谁?”曰:“为仲由”。曰:“是鲁孔丘之徒与?”对曰:“然。”曰:“滔滔者天下皆是也,而谁以易之?且而与其从辟人之士也, 岂若从辟世之士哉?”耨而不辍。子路行以告。夫子怃然曰:“鸟兽不可与同群,吾非斯人之徒与而谁与?天下有道,丘不与易也。”

 18·7、 zǐ lù cóng ér hòu , yù zhàng rén , yǐ zhàng hé diào 。 zǐ lù wèn yuē :“ zǐ jiàn fū zǐ hū ?” zhàng rén yuē :“ sì tǐ bù qín , wǔ gǔ bù fēn , shú wéi fū zǐ ?” zhí qí zhàng ér yún 。 zǐ lù gǒng ér lì 。 zhǐ zi lù sù , shā jī wèi shǔ ér shí zhī , jiàn qí èr zǐ yān 。 míng rì , zǐ lù xíng yǐ gào 。 zǐ yuē :“ yǐn zhě yě 。” shǐ zi lù fǎn jiàn zhī 。 zhì , zé xíng yǐ 。 zǐ lù yuē :“ bù shì wú yì 。 zhǎng yòu zhī jié , bù kě fèi yě ; jūn chén zhī yì , rú zhī hé qí fèi zhī ? yù jié qí shēn , ér luàn dà lún 。 jūn zǐ zhī shì yě , xíng qí yì yě 。 dào zhī bù xíng , yǐ zhī zhī yǐ 。”

 18·7、子路从而后,遇丈人,以杖荷蓧。子路问曰:“子见夫子乎?”丈人曰:“四体不勤,五谷不分,孰为夫子?”植其杖而芸。子路拱而立。止子路宿,杀鸡为黍而食之,见其二子焉。明日,子路行以告。子曰:“隐者也。”使子路反见之。至,则行矣。子路曰:“不仕无义。长幼之节,不可废也;君臣之义,如之何其废之?欲洁其身,而乱大伦。君子之仕也,行其义也。道之不行,已知之矣。”

 18·8、 yì mín : bó yí 、 shū qí 、 yú zhòng 、 yí yì 、 zhū zhāng 、 liǔ xià huì 、 shǎo lián 。 zǐ yuē :“ bù jiàng qí zhì , bù rǔ qí shēn , bó yí 、 shū qí yǔ !” wèi “ liǔ xià huì 、 shǎo lián , jiàng zhì rǔ shēn yǐ , yán zhōng lún , xíng zhōng lǜ , qí sī ér yǐ yǐ 。” wèi “ yú zhòng 、 yí yì , yǐn jū fàng yán , shēn zhōng qīng , fèi zhōng quán 。 wǒ zé yì yú shì , wú kě wú bù kě 。”

 18·8、逸民:伯夷、叔齐、虞仲、夷逸、朱张、柳下惠、少连。子曰:“不降其志,不辱其身,伯夷、叔齐与!”谓“柳下惠、少连,降志辱身矣,言中伦,行中虑,其斯而已矣。”谓“虞仲、夷逸,隐居放言,身中清,废中权。我则异于是,无可无不可。”

 18·9、 dà shī zhì shì qí , yà fàn gān shì chǔ , sān fàn liáo shì cài , sì fàn quē shì qín , gǔ fāng shū rù yú hé , bō wǔ rù yú hàn , shào shī yáng 、 jī qìng xiāng rù yú hǎi 。

 18·9、大师挚适齐,亚饭干适楚,三饭缭适蔡,四饭缺适秦,鼓方叔入于河,播 武入于汉,少师阳、击磬襄入于海。

 18·10、 zhōu gōng wèi lǔ gōng yuē :“ jūn zǐ bù shī qí qīn , bù shǐ dà chén yuàn hū bù yǐ 。 gù jiù wú dà gù , zé bù qì yě 。 wú qiú bèi yú yī rén !”

 18·10、周公谓鲁公曰:“君子不施其亲,不使大臣怨乎不以。故旧无大故,则不弃也。无求备于一人!”

 18·11、 zhōu yǒu bā shì : bó dá 、 bó shì 、 zhòng tū 、 zhòng hū 、 shū yè 、 shū xià 、 jì suí 、 jì jiōng 。

 18·11、周有八士:伯达、伯适、仲突、仲忽、叔夜、叔夏、季随、季駉。

推荐阅读
 • 论语中关于君子的句子及翻译

  论语中关于君子的句子有哪些?下面论语网为大家整理论语中关于君子的句子及翻译。 1、子曰:君子不重,则不威;学则不固。主忠信,无友不如已者。过则勿惮改。 【翻译】 2、子曰...

 • 子曰君子不重则不威拼音版

  子曰君子不重则不威注音版 《 论 ln 语 yǔ 里 lǐ 仁 rn 篇 piān 》 子 zǐ 曰 yuē : 君 jūn 子 zǐ , 不 b 重 zhng 则 z 不 b 威 wēi ; 学 xu 则 z 不 b 固 g 。 主 zhǔ 忠 zhōng 信 xn 。 无 w 友 yǒu 不...

 • 论语颜渊篇第十二注音版

  论 ln 语 yǔ 颜 yn 渊 yuān 篇 piān 第 d 十 sh 二 r 注 zh 音 yīn 版 bǎn 121、 颜 yn 渊 yuān 问 wn 仁 rn 。 子 zǐ 曰 yuē : 克 k 已 yǐ 复 f 礼 lǐ 为 wi 仁 rn 。 一 yī 日 r 克 k 已 yǐ 复 f 礼 lǐ ,...

 • 论语先进篇第十一拼音版

  ln yǔ xiān jn piān d sh yī pīn yīn bǎn 论语先进篇第十一拼音版 111、 zǐ yuē : xiān jn y lǐ yu , yě rn yě ; hu jn y lǐ yu , jūn zǐ yě 。 r yng zhī , z w cng xiān jn 。 111、子曰:先进于礼乐,野...

 • 内省不疚夫何忧何惧什么意思?出自哪里

  内省不疚夫何忧何惧出自哪里? 意思解释:自己问心无愧,那还有什么忧愁和恐惧呢? 内省不疚夫何忧何惧什么意思? 内省不疚夫何忧何惧出自于《论语颜渊篇》中的第四章。全章原文:...

论语网 - 论语名著阅读平台