搜索
导航

论语里仁篇第四注音版

lún·rénpiān
yuē:“rénwéiměichǔrényānzhì?”
yuē:“rénzhějiǔchǔyuēchángchǔrénzhěānrén zhìzhěrén。”
yuē:“wéirénzhěnénghàorénnéngrén。”
yuē:“gǒuzhìrénè。”
yuē:“guìshìrénzhīsuǒ;dàozhīchǔpínjiànshìrénzhīsuǒ;dàozhījūnrénchéngmíng?jūnzhōngshízhījiānwéirénzàoshìdiānpèishì。”
yuē:“wèijiànhàorénzhěrénzhěhàorénzhěshàngzhī;rénzhěwéirén使shǐrénzhějiāshēnyǒunéngyòngrén?wèijiànzhěgàiyǒuzhīwèijiàn。”
yuē:“rénzhīguòdǎngguānguòzhīrén。”
yuē:“zhāowéndào。”
yuē:“shìzhìdàoérchǐèèshízhěwèi。”
yuē:“jūnzhītiānxiàzhī。”
yuē:“jūn怀huáixiǎorén怀huái;jūn怀huáixíngxiǎorén怀huáihuì。”
yuē:“fàngérxíngduōyuàn。”
yuē:“néngràngwèiguó?yǒu?néngràngwèiguó?”
yuē:“huànwèihuànsuǒhuànzhīqiúwéizhī。”
yuē:“shēn!dàoguànzhī。”zēngyuē:“wéi。”chūménrénwènyuē:“wèi?”zēngyuē:“zhīdàozhōngshùér。”
yuē:“jūnxiǎorén。”
yuē:“jiànxiányānjiànxiánérnèixǐng。”
yuē:“shìjiànjiànzhìcóngyòujìngwéiláoéryuàn。”
yuē:“zàiyuǎnyóuyóuyǒufāng。”
yuē:“sānniángǎizhīdàowèixiào
yuē:“zhīniánzhī
yuē.“zhěyánzhīchūchǐgōngzhīdài
yuē:“yuēshīzhīzhěxiǎn
yuē.“jūnyánérmǐnxíng
yuē:“yǒulín。”
yóuyuē:“shìjūnshuò;péngyǒushuòshū
更新时间:2023-02-12 12:03:11
转载请注明原文链接:http://www.lunyu8.cn/11/562.html

论语网 - 国学经典《论语》阅读平台